Õigusabi.ee

Eraõigus

Eraõigus reguleerib isikute vahelisi suhteid, tuginedes võrdsuse ja autonoomia põhimõtetele. Eraõigus hõlmab erinevaid õigusharusid, mis mõjutavad igapäevaseid tehinguid ja isiklikke suhteid.

Eraõiguse Definitsioon

Eraõigus on õigusvaldkond, mis tegeleb isikute (füüsiliste ja juriidiliste isikute) vaheliste suhete reguleerimisega. See põhineb privaatautonoomia ja poolte võrdsuse põhimõtetel. Eraõigus hõlmab peamiselt tsiviilõigust, mis reguleerib lepinguid, omandiõigust, perekonnaõigust ja pärimisõigust. Rahvusvaheline eraõigus käsitleb isikutevahelisi eraõiguslikke suhteid, mis hõlmavad mitut õigussüsteemi. Näiteks, kui Eesti kodanik sõlmib lepingu välisriigi kodanikuga, kohaldub rahvusvaheline eraõigus.

Eraõiguse üks tähtsamaid seadusi on Tsiviilseadustiku üldosa seadus (TSÜS), mis annab üldregulatsiooni tsiviilõiguse teistele osadele nagu võlaõigus, asjaõigus ja perekonnaõigus. Seega eraõigus võimaldab isikutel oma õigusi ja kohustusi vabalt korraldada ning kaitseb nende eraelu puutumatust.

Eraõiguse ja Avaliku Õiguse Vaheline Piir

Eraõigus ja avalik õigus on kaks põhivaldkonda õiguskorra süsteemis. Eraõigus tegeleb isikute vaheliste eraõiguslike suhetega, kus pooled on võrdsed ja tehingute osas täiesti vabad. Avalikus õiguses aga on suhted isiku ja riigi vahel, kus riik kasutab oma võimu isiku suhtes. Näiteks kriminaalõigus, haldusõigus ja põhiseadusõigus kuuluvad avaliku õiguse alla.

Eraõiguslikud suhted on vabatahtlikud ja põhinevad kokkulepetel, samas kui avalikud õigussuhted on sageli kohustuslikud. Eraõiguse määravates normides lähtutakse üksikisikute huvidest, avalikus õiguses aga üldisest avalikust huvist. Igaüks saab kasutada oma õigusi eraõiguse raames seni, kuni see ei kahjusta avalikku korda või teiste isikute õigusi.

Tsiviilseadustiku Üldosa

Tsiviilseadustiku üldosa seadus määratleb tsiviilõiguse üldpõhimõtted ja reguleerib selle kohaldamist. See seadus on tsiviilseadustiku teiste osade aluseks.

Allikad ja Kohaldamine

Tsiviilseadustiku üldosa seaduses on sätestatud tsiviilõiguse allikad ja nende kohaldamine. Tsiviilõiguse allikateks on seadus ja tava. See tähendab, et kõik tsiviilõiguslikud küsimused peavad olema lahendatud nende allikate alusel. Seadus kui allikas määratleb üldpõhimõtted ja konkreetseid nõudeid.

Tsiviilseadus kohaldub erinevatesse tsiviilõiguse harudesse nagu perekonna-, pärimis-, võla- ja asjaõigus. Oluline on märkida, et selle seaduse normid ja põhimõtted on siduvad kõikidele tsiviilõiguse valdkondadele. Seadused jõustuvad vastavalt Riigi Teatajas avaldatud kuupäevadele ja peavad olema kõigile siduvad.

Dokumentide Õiguslik Jõud

Tsiviilseadustiku üldosa seaduses määratakse ka dokumentide õiguslik jõud. Iga õigusdokumendi jõustumine ja kehtivus sõltub selle vastuvõtmise ja avaldamise protseduuridest. See tähendab, et kõik õigusdokumendid, mis on kooskõlas tsiviilseadustikuga, omavad õiguslikku jõudu kohustuslikus korras.

Seadus eristab eraõiguslikke ja avalik-õiguslikke juriidilisi isikuid. Eraõiguslik juriidiline isik on loodud erahuvides ja vastavalt selle juriidilise isiku liigi kohta käivale seadusele. Avalik-õiguslikud juriidilised isikud toimivad avalikes huvides ja nende tegevust reguleerivad eriseadused ja määrused. Seaduses on täpselt sätestatud dokumentide kehtivusaeg ja nende juriidiline jõud.

Erialaõiguse Valdkonnad

Eraõigus hõlmab mitmeid olulisi õigusharusid, mis reguleerivad isikute vahelisi suhteid ja õigussuhteid. Järgmised alajaotused käsitlevad asjaõigust, võlaõigust, perekonnaõigust ja pärimisõigust.

Asjaõigus ja Vara ülesehitus

Asjaõigus puudutab vara omamise ja kasutamise korda. See hõlmab omandiõigust, kasutusvaldusi, servituute ja pandiõigust. Omandiõigus määrab, kes on asja omanik ja millised on tema õigused selle asja suhtes. Kasutusvalduse kaudu võib isik teise isiku vara kasutada.

Servituudid loovad õigusi teiste isikute varale, näiteks tee läbimise alal. Pandiõigus annab pandipidajale õiguse rahuldada oma nõue panditud vara arvelt, kui võlgnik oma kohustust ei täida.

Võlaõiguse Põhimõtted

Võlaõigus keskendub lepingulistele ja lepinguvälistele kohustustele. Lepingulised kohustused tekivad kahe isiku vahel sõlmitud lepingu alusel. Need võivad hõlmata võla sissenõudmist, kohustuste täitmist ja kahjuhüvitist.

Lepinguvälised kohustused võivad tekkida näiteks kahju tekitamise, alusetu rikastumise või muude õigusvastaste tegude tõttu. Võlaõigus loob raamid õigussuhtele, kindlustades lepingupoolete õigused ja kohustused selgelt ja täpselt.

Perekonnaõigus ja Eestkoste

Perekonnaõigus reguleerib abikaasade, vanemate ja laste ning teiste pereliikmete suhted. Siia kuuluvad abielu sõlmimine ja lahutamine, vara jagamine abielu lõppemisel ning alimendid.

Eestkoste on mehhanism, mille kaudu hoolitseb täisealise piiratud teovõimega isiku või alaealise eestkostja. Eestkostja ülesandeks on esindada ja kaitsta eestkostetava õigusi ja huve.

Pärimisõigus

Pärimisõigus tegeleb vara jagamisega pärast isiku surma. See hõlmab testamendi koostamist, pärijate määramist ja vara jagamist vastavalt seadusele või testamendile. Pärimisõigus aitab tagada, et lahkunu vara jaotatakse õiglaselt ja kooskõlas tema tahtega.

Seaduse järgi võib pärida testamendi või seadusjärgse pärimise alusel. Kui testament puudub, jagatakse vara seadusega määratud pärimisreeglite järgi.

Rahvusvaheline Private Õigus

Rahvusvaheline private õigus tegeleb õigusega, mis mõjutab eraõiguslikke suhteid, millel on rahvusvaheline element. Peamised teemad hõlmavad kollisiooninormide rakendamist ja rahvusvaheliste lepingute ning õiguslike struktuuride mõju.

Kollisiooninormid ja Nende Rakendamine

Rahvusvahelises eraõiguses määravad kollisiooninormid, millise riigi seadusi kohaldatakse konkreetse juhtumi puhul. Kui eraõiguslik suhe puudutab mitut riiki, tekib vajadus tuvastada, milline õigussüsteem on asjakohane.

Kollisiooninormid võivad põhineda erinevatel kriteeriumidel, nagu näiteks:

 • Lepingupoolte kodakondsus või elukoht
 • Lepingu sõlmimise koht
 • Tehingu objekti asukoht

Näiteks rahvusvahelise eraõiguse seadus Eestis sätestab, kuidas valida kohaldatav õigus ja tagada õiguskindlus. Kollisiooninormide eesmärk on vähendada konflikte ja pakkuda selgust.

Olulised tegurid kollisiooninormide rakendamisel:

 • Forum shopping: vältimine, kus pooled püüavad leida endale soodsaima kohtualluvuse.
 • Predictability: õigussüsteemide ühtlustamine tööstusharus või lepingutes, et vähendada ebamäärasust.

Rahvusvahelised Lepingud ja Õiguslikud Struktuurid

Rahvusvaheliste eraõiguslike suhete reguleerimiseks sõlmitakse tihti rahvusvahelised lepingud. Need lepingud aitavad määratleda kohaldatavad õigusnormid ja luua vajalikud õiguslikud struktuurid, mille abil konflikte lahendada.

Rahvusvahelised lepingud võivad hõlmata erinevaid valdkondi:

 • Tsiviil- ja kaubanduslepingud
 • Abielu ja lahutuse jurisdiktsioonid
 • Laste hooldusõigus

Riikidevahelised õiguslikud struktuurid ja lepingud, nagu Euroopa e-õiguskeskkonna portaal, pakuvad platvorme õigusnormide ühtlustamiseks ja koostööks. Need lepingud ja struktuurid lihtsustavad õigusalaste vaidluste lahendamist ning aitavad ennetada konflikte.

Põhiprintsiibid rahvusvahelistes lepingutes:

 • Koordineerimine: riikide õigussüsteemide harmoneerimine.
 • Mutual Recognition: teineteise õigussüsteemi otsuste tunnustamine ja täitmine.

Rahvusvahelisi lepinguid ja struktuure kasutades saab tõhusalt juhtida eraõiguse valdkonnaga seotud probleeme, mis tekivad erinevatest riikidest pärit isikute vahel.

Eesti Õigussüsteemi Roll ja Õigusaktid

Eesti õigussüsteem mängib olulist rolli ühiskonna reguleerimisel ja kodanike õiguste kaitsmisel. Allpool on kirjeldatud, kuidas justiitsministeerium kujundab õiguspoliitikat ja kuidas õiguskaitse tagab õigused.

Justiitsministeeriumi ja Õiguspoliitika

Justiitsministeerium vastutab Eesti õiguspoliitika kujundamise ja elluviimise eest. See sisaldab tsiviilõigust, ühinguõigust ja rahvusvahelist eraõigust. Ministeeriumi ülesanne on tagada, et seadused oleksid kooskõlas Euroopa Liidu normidega ja et õigussüsteem toimiks tõhusalt.

Koostöös erinevate asutustega tehakse regulaarseid seadusandlikke reforme. Näiteks on ministeerium välja töötanud “Võlaõigusseaduse” eelnõu, mis keskendub võlaõiguse tähtsusele eraõiguses. Seaduseelnõud läbivad põhjaliku analüüsi ja avaliku arutelu enne Riigikogus menetlemist.

Justiitsministeerium teeb tihedat koostööd juristide, teadlaste ja teiste spetsialistidega, et tagada seaduste kvaliteet ja rakendatavus. Õiguspoliitika kujundamisel on oluline osa ka rahvusvahelistel koostööprojektidel, mis aitavad arendada ja täiustada Eesti õigussüsteemi.

Õiguskaitse ja Õigused

Õiguskaitse tagab, et iga kodanik saaks kasutada oma seaduslikke õigusi. Eesti õigussüsteem hõlmab mitmeid õigusharusid, sealhulgas tsiviilõigust, perekonnaõigust ja asjaõigust. Need õigusharud aitavad korraldada suhteid kodanike vahel ja reguleerida eraomandi küsimusi.

Kohtute ülesanne on tagada õiglus ja seaduste järgimine. Eesti kohtusüsteem koosneb erinevatest astmetest, alates maakohtutest kuni Riigikohtuni. Kohtunikud teevad sõltumatuid otsuseid, mis põhinevad seadustel ja tõenditel.

Lisaks kohtutele on oluline roll ka õiguskantsleril ja andmekaitse inspektsioonil, kes kaitsevad kodanike õigusi ja vabadusi. Õiguskantsler uurib kaebusi, mis on seotud riigiasutuste tegevusega, ning andmekaitse inspektsioon jälgib isikuandmete kaitset.

Kokkuvõttes on Eesti õigussüsteem suunatud õigluse, turvalisuse ja stabiilsuse tagamisele, toetades seeläbi kõiki Eesti elanikke.

Intellektuaalne Omand ja Autoriõigus

Intellektuaalse omandi ja autoriõiguse teemal on oluline mõista, kuidas õigusaktid kaitsevad loomingut ja millised on autori õigused. Samuti on tähtis teada, millised erisused ja seadusandlikud aktid kehtivad Eestis intellektuaalomandi valdkonnas.

Autoriõiguse Alused ja Kasutus

Autoriõigus kaitseb teose loomise tulemust ja annab autorile ainuõiguse otsustada, kuidas ja millal tema loomingu vilju kasutada. Eestis sätestab autoriõiguse alused Autoriõiguse seadus, mis rõhutab autori õigust olla seostatud oma teosega nii isikunime kui ka autorimärgi kaudu.

Autoriõigus hõlmab mitmeid õigusi, sealhulgas:

 • Õigus autorsusele: Õigus nõuda teose loojana tunnustamist.
 • Õigus teose kasutamisviisi määramiseks: Autor otsustab, kuidas ja kus tema nimi nimetatakse.

Autoriõiguse eesmärk on tagada autoritele kaitse ja võimalus oma tööst tulu saada. See innustab loomingulist tegevust ja kultuurisaavutuste jagamist ühiskonnas.

Erisused ja Seadusandlus

Eestis on intellektuaalomandi ja autoriõiguse kaitseks kehtestatud mitmesugused seadusandlikud aktid. Justiitsministeerium vastutab konkurentsiõiguse ning autoriõiguse alaste küsimuste eest. Seadused kaitsevad autorite, esitajate ja tootjate õigusi tööstusomandi ja ärisaladuste osas.

Erisused erinevates kasutusviisides võivad hõlmata õigusi digi- ja analoogmeedia, avalike esinemiste ja reprodutseerimise puhul. Näiteks teabrivarade ja andmebaaside loojatele kehtivad spetsiifilised õigused ja piirangud.

Autoriõiguse seadusandlus ei hõlma ainult loomingulist tegevust, vaid ka selle tulemuste kommertsialiseerimist ja kaitsmist rahvusvahelisel tasandil. Eestis tagab see kultuuri järjepidevuse ja toetab rahvusvahelist kaubandust, kaitstes autorite ja ettevõtjate huve.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Õigusvaldkonnad

Sisukaart