Õigusabi.ee

Asjaõigus

Asjaõigus on õigusnormide kogum, mis reguleerib asjadega (vallasasjad ja kinnisasjad) seotud õigussuhteid. Asjaõiguse mõistete tundmine on oluline, et mõista asjaõiguse sisu ja rakendamist igapäevaelus. Selles jaotises tutvustame asjaõiguse üldmõisteid, sealhulgas omandi mõistet, valduse mõistet, asja mõistet ja õigusnormide mõistet.

Omandi Mõiste

Omand on õigus asjale, mis annab omanikule õiguse asja valdada, kasutada ja käsutada vastavalt seadusele. Omandiõigus tekib asja omandamisega või muul seaduses sätestatud alusel. Omandiõiguse kaitseks on seadusandja kehtestanud erinevad õiguskaitsevahendid, nagu näiteks kahju hüvitamine ja asja tagastamine.

Valduse Mõiste

Valdus on õigus asja faktilisele valdamisele ja kasutamisele. Valdaja võib olla omanik või mittesarnane omanik. Valduse olemasolu on oluline, kuna valdaja vastutab asja eest ja tal on õigus selle üle otsustada. Valduse õiguslik kaitse on tagatud seadusega ja valduse kaitsmiseks on kehtestatud erinevad õiguskaitsevahendid.

Asja Mõiste

Asja all mõistetakse materiaalset või immateriaalset eset, mis võib olla omandatav või valitav. Asjaõigus reguleerib asjade omandamist, valdamist ja käsutamist. Asja võib olla nii vallasasi kui ka kinnisasi. Vallasasi on liikuv asi, näiteks auto, raamat või raha. Kinnisasi on maatükk ja sellega seotud õigused, nagu hoonestusõigus ja servituudid.

Õigusnormide Mõiste

Õigusnormid on reeglid, mis reguleerivad asjaõigusega seotud õigussuhteid. Õigusnormid võivad olla seadused, määrused, kohtupraktika ja tavakohased õigusnormid. Õigusnormide järgimine on oluline, et tagada asjaõiguse korrektne rakendamine ja õiguskindlus. Õigusnormide rikkumisel võib olla õiguslikke tagajärgi, nagu näiteks leppetrahv või kahju hüvitamine.

Omandiõigus

Omandiõigus on üks peamisi asjaõigusi, mis annab isikule õiguse omada asja ja käsutada sellega vastavalt seaduses sätestatud piirangutele. Omandiõigus hõlmab nii kinnis- kui ka vallasasju ning võib olla nii võõrandatav kui ka pärandatav.

Kinnisomandi Mõiste

Kinnisomand on omandiõigus kinnisasja suhtes. Kinnisasi on maa, hooned ja nendega seotud rajatised ning nende osad. Kinnisomandi omanikul on õigus kasutada, käsutada ja valdada kinnisasja vastavalt seaduses sätestatud piirangutele. Kinnisomandi omandamine toimub tavaliselt notariaalse asjaõiguslepingu või pärimise teel.

Vallasomandi Mõiste

Vallasomand on omandiõigus vallasasja suhtes. Vallasasi on igasugune asi, mis ei ole kinnisasi. Vallasomandi omanikul on õigus kasutada, käsutada ja valdada vallasasja vastavalt seaduses sätestatud piirangutele. Vallasomandi omandamine toimub tavaliselt asjaõiguslepingu või pärimise teel.

Võõrandatava Omandi Mõiste

Võõrandatav omand on omand, mida saab müüa või kinkida. Võõrandatava omandi omanikul on õigus müüa, kinkida või muul viisil võõrandada oma omand vastavalt seaduses sätestatud piirangutele. Võõrandatava omandi omandamine toimub tavaliselt asjaõiguslepingu või pärimise teel.

Pärandatava Omandi Mõiste

Pärandatav omand on omand, mis läheb pärimise teel edasi pärijale. Pärandatava omandi omanikul on õigus pärandada oma omand vastavalt seaduses sätestatud piirangutele. Pärandatava omandi omandamine toimub tavaliselt pärimise teel.

Asjaõiguse Liigid

Asjaõigus on õigusnormide kogu, mis reguleerib isikute suhet asjadesse. Asjaõiguse liikide hulka kuuluvad hoonestusõigus, servituudid, ostueesõigus, pandiõigus, reaalkoormatis, kaasomand, korteriomand, ühisomand, piiratud asjaõigused ja kasutusvaldus.

Hoonestusõiguse Mõiste

Hoonestusõigus on asjaõigus, mille kohaselt ühel isikul on õigus omada ja valdada teise isiku kinnisasja ning ehitada sinna hooneid ja rajatisi. Hoonestusõigus võib olla ajutine või alaline ning selle tingimused lepitakse kokku hoonestuslepingus. Hoonestusõigus on piiratud asjaõigus, mis tähendab, et selle alusel ei saa omandada kinnisasja omandit.

Servituutide Mõiste

Servituut on asjaõigus, mille kohaselt ühel isikul on õigus kasutada teise isiku kinnisasja teatud viisil. Servituut võib olla kasutus- või koormatisõigus. Näiteks võib servituut anda õiguse liikuda teise isiku kinnistul või kasutada tema veekogu.

Ostueesõiguse Mõiste

Ostueesõigus on asjaõigus, mille kohaselt ühel isikul on õigus omandada teise isiku kinnisasja enne teist isikut. Ostueesõiguse tingimused lepitakse kokku ostueesõiguse lepingus.

Pandiõiguse Mõiste

Pandiõigus on asjaõigus, mille kohaselt võlausaldajal on õigus nõuda võlgnetava summa tagamiseks pandi seadmist võlgniku varale. Pandiõigus võib olla kinnipandimisõigus või nõudepant.

Reaalkoormatise Mõiste

Reaalkoormatis on asjaõigus, mille kohaselt kinnisasja omanikul on kohustus lubada teisel isikul kasutada tema kinnisasja teatud viisil. Näiteks võib reaalkoormatis anda õiguse kasutada teise isiku kinnistut läbipääsuks.

Kaasomandi Mõiste

Kaasomand on asjaõigus, mille kohaselt kaks või enam isikut omavad ühist kinnisasja. Kaasomandi tingimused lepitakse kokku kaasomandi lepingus.

Korteriomandi Mõiste

Korteriomand on asjaõigus, mille kohaselt korteriomanikul on õigus kasutada teatud korterit ja sellega seotud ruume ning osaleda korteriühistu otsustamises. Korteriomand on piiratud asjaõigus, mis tähendab, et korteriomanik ei saa omandada kortermaja omandit.

Ühisomandi Mõiste

Ühisomand on asjaõigus, mille kohaselt kaks või enam isikut omavad ühist asja, mis ei ole kinnisasi. Ühisomandi tingimused lepitakse kokku ühisomandi lepingus.

Piiratud Asjaõiguste Mõiste

Piiratud asjaõigused on servituudid, hoonestusõigus, reaalkoormatis, ostueesõigus ja pandiõigused (hüpoteek). Piiratud asjaõigused annavad isikule teatud õigused kinnisasja suhtes, kuid ei anna talle omandit k

Asjaõiguse Rakendamine

Kinnistusraamatu Kasutamine

Kinnistusraamat on oluline dokument, mida kasutatakse asjaõiguse rakendamiseks. Kinnistusraamatusse kantakse kõik kinnisasjad ja nende omanikud, samuti kõik kinnisasjade kitsendused. Kinnistusraamatu kasutamine on oluline, sest see võimaldab meil kindlaks teha, kes on kinnisasja omanik ja millised on selle kitsendused. Kinnistusraamatu kasutamine on seadusega ette nähtud, seega on oluline, et kõik kinnisasjade omanikud oma kinnistusraamatuid korrapäraselt uuendaksid.

Notari Roll

Notarid mängivad olulist rolli asjaõiguse rakendamisel. Notarid on pädevad tõestama tehinguid ja dokumente, mis on seotud kinnisasjadega. Notariaalselt tõestatud dokumendid on seaduse silmis tugevamad kui mittetõestatud dokumendid. Seega on oluline, et kõik asjaõigusega seotud dokumendid oleksid notariaalselt tõestatud.

Kohtus Käimine

Kui asjaõigusega seotud vaidlused ei lahene kokkuleppe teel, võib vaja minna kohtusse. Kohtus käimine võib olla keeruline ja kulukas protsess. Seetõttu on oluline, et kõik asjaõigusega seotud vaidlused lahendataks võimalikult kiiresti ja efektiivselt.

Kokkulepete Sõlmimine

Kokkulepete sõlmimine on oluline osa asjaõiguse rakendamisest. Kinnisasja omanikud võivad sõlmida kokkuleppeid, mis reguleerivad nende õigusi ja kohustusi seoses kinnisasjaga. Kokkulepete sõlmimine võib hõlmata näiteks servituutide seadmist, kinnisasja jagamist või ühisomanike kokkuleppeid.

Vaidluste Lahendamine

Asjaõigusega seotud vaidluste lahendamine võib olla keeruline ja aeganõudev protsess. Kui vaidluste lahendamine kokkuleppe teel ei ole võimalik, tuleb vaidlused lahendada kohtus. Kohtumenetlus võib olla kulukas ja aeganõudev, seega on oluline, et asjaõigusega seotud vaidlused lahendataks võimalikult kiiresti ja efektiivselt.

Valdaja Roll

Valdaja roll on oluline osa asjaõiguse rakendamisest. Valdaja vastutab kinnisasja säilitamise ja hooldamise eest, samuti kinnisasjaga seotud õiguste ja kohustuste täitmise eest. Valdaja peab tagama, et kinnisasja kasutamine vastaks seadusele ja kinnisasja omaniku õigustele.

Asjaõiguse Muutmine ja Lõpetamine

Asjaõiguse Muutmine

Asjaõiguse muutmine on võimalik, kui asjaõiguse omanik soovib muuta oma õigusi või kohustusi seoses asjaga. Asjaõiguse muutmiseks on vajalik notariaalne tehing, mis tuleb kanda kinnistusraamatusse. Asjaõiguse muutmiseks on mitmeid võimalusi, näiteks saab sõlmida asjaõigusega koormatud lepingu või anda asjaõiguse üle teisele isikule.

Asjaõiguse Lõpetamine

Asjaõiguse lõpetamine tähendab asjaõiguse omaniku õiguste ja kohustuste lõpetamist seoses asjaga. Asjaõiguse lõpetamine on võimalik mitmel viisil, näiteks notariaalse tehingu või kohtuotsusega. Asjaõiguse lõpetamiseks on vajalik ka kinnistusraamatu kande muutmine.

Asjaõigusseaduse Rakendamine

Asjaõigusseadus reguleerib asjaõiguste tekkimist, muutmist ja lõppemist. Asjaõigusseadust tuleb rakendada kõigis asjaõigusega seotud toimingutes, näiteks kinnisasja üleandmisel või koormamisel. Asjaõigusseaduse rikkumine võib kaasa tuua õiguslike tagajärgede tekkimise.

Kaasomandi Lõpetamine

Kaasomandi lõpetamine on võimalik siis, kui kaasomanikud on kokku leppinud kaasomandi lõpetamises või kui kohtuotsusega on kaasomand lõpetatud. Kaasomandi lõpetamiseks on vajalik notariaalne tehing ja kinnistusraamatu kande muutmine.

Hüpoteegi Seadmine

Hüpoteegi seadmine tähendab kinnisasja koormamist hüpoteegiga. Hüpoteegi seadmiseks on vajalik notariaalne tehing ja kinnistusraamatu kande muutmine. Hüpoteegi seadmine võimaldab tagada laenuandja nõude tagamist kinnisasja väärtuse arvelt. Hüpoteegi seadmise korral võib kinnisasja müüa, kuid hüpoteegiõigus jääb kehtima kuni nõude täitmiseni.

Asjaõiguse Praktika

Asjaõigus on üks olulisemaid õigusharusid, mis tegeleb kinnisvara ja vallasvara omandiõiguste, valduse, kasutamise, piiramise ja võõrandamisega. Meie õigusbüroo pakub asjaõiguse valdkonnas laialdast abi ja nõustamisteenust, mis hõlmab järgmisi valdkondi:

Kinnisvara

Kinnisvara omandamine ja võõrandamine on üks peamisi asjaõigusega seotud küsimusi. Meie õigusbüroo aitab klientidel kinnisasjade omandamiseks ja võõrandamiseks vajalikke õigustoiminguid korraldada ning tagada, et kõik tehingud oleksid seaduslikud ja korrektsed. Meie kogenud juristid aitavad klientidel mõista kinnisvara omandamise ja võõrandamisega seotud õiguslikke tingimusi, hindu, tasumist, kulutusi, hüpoteeke ja pande.

Õigusabi

Meie õigusbüroo pakub asjaõiguse valdkonnas laialdast õigusabi, mis hõlmab nii kohtuvaidlusi kui ka kohtuväliseid vaidlusi. Meie kogenud juristid aitavad klientidel lahendada korteriomanike vahelisi küsimusi, üürikomisjoni vaidlusi, servituute ja reaalkoormatisi ning muid asjaõigusega seotud küsimusi.

Korteriühistute nõustamine

Meie õigusbüroo pakub korteriühistutele asjaõiguslikku nõustamist, mis hõlmab korteriühistu asutamist, põhikirja koostamist, üldkoosolekute läbiviimist ja muude korteriühistutega seotud küsimuste lahendamist.

Kinnistusraamatu kanded

Kinnistusraamat on oluline dokument, mis sisaldab kinnisasjade omandiõiguse ja valdusega seotud teavet. Meie õigusbüroo aitab klientidel kinnistusraamatu kandeid teha ja muuta ning tagada, et kõik kanded oleksid seaduslikud ja korrektsed.

Valdamine ja kasutamine

Asjaõigus reguleerib ka valdamise ja kasutamisega seotud küsimusi. Meie õigusbüroo aitab klientidel mõista valdamise ja kasutamisega seotud õiguslikke tingimusi ning tagada, et kõik tehingud oleksid seaduslikud ja korrektsed.

Pandid

Pandiga tagatud nõue on oluline asjaõiguslik instrument, mis võimaldab tagada kohustuse täitmist. Meie õigusbüroo aitab klientidel mõista pandiga tagatud nõudega seotud õiguslikke tingimusi ning tagada, et kõik tehingud oleksid seaduslikud ja korrektsed.

Sisukaart

Õigusvaldkonnad

Kontakt

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.