Õigusabi.ee

Maksuõigus

Maksuõigus on valdkond, mis reguleerib riigi õigust koguda makse ja maksude maksmise kohustust. Maksuõiguse valdkond on lai ning hõlmab erinevaid valdkondi nagu haldusõigus, maksuseadus ja muud seadused. Maksuõiguse üldpõhimõtted on olulised, kuna need määravad kindlaks maksuõiguse aluspõhimõtted ning nende järgimine on vajalik tõhusa maksusüsteemi tagamiseks.

Maksuõiguse üldpõhimõtted hõlmavad järgmist:

Maksustamise põhimõtted

Maksustamise põhimõtted määravad kindlaks, millist tulu või vara tuleb maksustada ning kuidas seda tuleks maksustada. Maksustamise põhimõtted hõlmavad tuluallikapõhimõtet, mille kohaselt maksustatakse tulu selle allika järgi, ning maksustamise võrdsuse põhimõtet, mille kohaselt peaksid sarnased olukorrad olema maksustatud võrdselt.

Maksude maksmise kohustus

Maksude maksmise kohustus on seaduslik kohustus makse maksta. Maksude maksmise kohustus kehtib nii juriidilistele kui ka füüsilistele isikutele. Maksude maksmise kohustus tuleneb maksuseadustest ning selle rikkumine võib kaasa tuua trahve ja muid karistusi.

Maksudeklaratsiooni esitamine

Maksudeklaratsiooni esitamine on kohustuslik igale isikule, kes teenib tulu või omab vara. Maksudeklaratsiooni esitamine on vajalik, et riik saaks hinnata maksude maksmise kohustusi ning määrata kindlaks, kui palju maksu tuleb maksta.

Maksude kontroll

Maksude kontroll on protsess, mille käigus riik kontrollib, kas maksude maksmise kohustus on täidetud õigesti. Maksude kontroll võib toimuda erinevatel viisidel, näiteks läbi maksudeklaratsiooni kontrolli, auditi või uurimise.

Maksude vaidlustamine

Maksude vaidlustamine on protsess, mille käigus isik võib vaidlustada maksuotsuse, kui ta ei nõustu sellega. Maksude vaidlustamine toimub halduskohtus ning selle eesmärk on tagada õiglane ja õiguspärane maksusüsteem.

Maksuliigid Eestis

Maksukorralduse seaduse kohaselt koosneb Eesti maksusüsteem riiklikest maksudest ja kohalikest maksudest. Riiklikud maksud hõlmavad tulumaksu, käibemaksu, sotsiaalmaksu, maamaksu, hasartmängumaksu, tollimaksu, aktsiise ja raskeveokimaksu. Kohalikud maksud on maksud, mida kehtestavad valla- ja linnavolikogud oma haldusterritooriumil.

Tulumaks

Tulumaks on üks peamisi riiklikke makse Eestis. See on tulumaksuseaduse alusel kehtestatud maks, mis kohustab füüsilisi isikuid maksma tulumaksu oma tulude pealt. Tulumaksu määr Eestis on 20%.

Käibemaks

Käibemaks on riiklik maks, mis kehtib peaaegu kõigi kaupade ja teenuste pealt, mida müüakse Eestis. Käibemaksu määr on tavaliselt 20%, kuid on ka erandeid. Näiteks on käibemaksu määr 0% ravimitele ja meditsiiniseadmetele.

Sotsiaalmaks

Sotsiaalmaks on maks, mida makstakse sotsiaalkindlustuseks. See on tööandja ja töötaja vahel jagatud maks. Tööandja peab sotsiaalmaksu tasuma 33% töötaja brutopalgast ning töötaja peab tasuma 2,4% oma brutopalgast.

Maamaks

Maamaks on kohalik maks, mida makstakse maa omanikele. Maamaksu määr sõltub maa asukohast ja selle kasutusotstarbest.

Tollimaks

Tollimaks on maks, mida makstakse kaupade impordi ja ekspordi pealt. Tollimaksu määr sõltub kauba tüübist ja päritolust.

Kohalikud Maksud

Kohalikud maksud on maksud, mida kehtestavad valla- ja linnavolikogud oma haldusterritooriumil.

Parkimistasu

Parkimistasu on üks kohalikest maksudest, mida võidakse kehtestada parkimise eest.

Töötuskindlustusmaks

Töötuskindlustusmaks on kohalik maks, mida makstakse töötuskindlustuseks. See on tööandja ja töötaja vahel jagatud maks.

Riiklikud Maksud

Riiklikud maksud on maksud, mida kehtestab riik.

Hasartmängumaks

Hasartmängumaks on maks, mida makstakse hasartmängude korraldamise eest. Hasartmängumaksu määr on 18%.

Aktsiisid

Aktsiisid on maksud, mida makstakse alkoholi, tubaka ja kütuse pealt. Aktsiiside määr sõltub kauba tüübist.

Raskeveokimaks

Raskeveokimaks on maks, mida makstakse raskeveokite kasutamise eest Eesti teedel.

Müügimaks

Müügimaks on maks, mida makstakse teatud kaupade müügi pealt. Müügimaksu määr sõltub kauba tüübist.

Reklaamimaks

Reklaamimaks on maks, mida makstakse reklaamiteenuste pealt.

Maksuhaldus ja Maksumenetlus

Maksuhalduri Ülesanded

Maksuhaldur on ametnik, kes vastutab maksuseaduste täitmise ja jõustamise eest. Meie ülesanne on tagada, et maksukohustuslased täidaksid oma kohustusi ja makse õigeaegselt tasuksid. Maksuhalduri peamised ülesanded on järgmised:

 • Maksude sissenõudmine: Maksuhaldur on kohustatud sisse nõudma maksukohustuslase poolt tasumata maksuvõla.
 • Maksuseaduste täitmise kontroll: Maksuhaldur kontrollib maksuseaduste täitmist, kasutades talle selleks seadusega antud pädevust.
 • Maksude arvestamise ja tasumise õigsuse jälgimine: Maksuhaldur jälgib, et maksed tasutakse õigeaegselt ja maksusoodustusi kohaldatakse õigesti.

Maksumenetluse Etapid

Maksumenetlus on protsess, mille käigus kogutakse teavet maksude arvutamiseks ja tasumiseks. Maksumenetlus koosneb neljast etapist:

 1. Ennetav maksumenetlus: selles etapis selgitame välja maksukohustuslaste kohustused ja anname neile vajalikku teavet maksude arvutamise ja tasumise kohta.
 2. Deklaratsiooni esitamine: maksukohustuslased esitavad oma maksudeklaratsiooni, kus nad deklareerivad oma tulu ja maksud.
 3. Kontroll: maksuhaldur kontrollib maksukohustuslaste esitatud deklaratsioone ja muud teavet maksude arvutamiseks ja tasumiseks.
 4. Vaidluste lahendamine: kui maksukohustuslane ei nõustu maksuhalduri otsusega, võib ta kaevata otsuse edasi kohtusse.

Maksukorralduse Seadus

Maksukorralduse seadus reguleerib maksuhalduri ja maksukohustuslase õigusi ja kohustusi. Maksukorralduse seaduses on sätestatud:

 • Maksukohustuslaste õigused ja kohustused maksude arvutamisel ja tasumisel.
 • Maksuhalduri õigused ja kohustused maksukohustuslaste suhtes.
 • Maksukorralduse menetlusreeglid.
 • Maksukorralduse seaduse rikkumiste eest karistused.

Haldusmenetlus

Haldusmenetlus on menetlus, mida kasutatakse maksukorralduse seaduse rikkumiste menetlemiseks. Haldusmenetluse käigus võib maksuhaldur teha otsuseid, mis puudutavad maksukohustuslaste õigusi ja kohustusi, samuti karistusi maksukorralduse seaduse rikkumise eest.

Ettevõtja Kohustused ja Õigused

Maksukohustused

Kui oled ettevõtja, siis sul on maksukohustus. See tähendab, et pead maksma riigile erinevaid makse vastavalt seadustele ja regulatsioonidele. Maksukohustus tekib siis, kui teenid tulu või teed muid majanduslikke tehinguid. Maksukohustuse täitmiseks on vaja esitada deklaratsioonid ja maksta maksud tähtaegselt. Kui maksude tasumisega viivitatakse, võivad tekkida trahvid ja intressid.

Maksusaladus

Ettevõtjana on sul kohustus hoida maksuandmeid saladuses. Maksusaladus tähendab, et sa ei tohi ilma seadusliku aluseta avaldada teavet teiste ettevõtjate maksukohustuste, -tasumiste ega -võlgade kohta. Maksusaladuse rikkumine võib kaasa tuua trahvid ja isegi kriminaalkaristused.

Kaasaaitamiskohustus

Ettevõtjana on sul ka kaasaaitamiskohustus. See tähendab, et pead maksuhaldurile esitama vajalikku teavet, mis aitab tuvastada maksukohustusi ja maksudest kõrvalehoidumist. Kaasaaitamiskohustuse rikkumine võib kaasa tuua trahvid ja muud sanktsioonid.

Võlaõigus

Ettevõtjana on sul võlaõigus. See tähendab, et sa pead tasuma oma võlad tähtaegselt. Kui võlad jäävad tasumata, võib see kaasa tuua trahvid ja muud sanktsioonid. Samuti võib võlgade tasumata jätmine mõjutada su ettevõtte mainet ja usaldusväärsust.

Tasaarvestus

Ettevõtjana on sul õigus kasutada tasaarvestust. See tähendab, et kui sul on võlgnevused ja samal ajal on sul ka nõuded teiste ettevõtjate vastu, siis võid need omavahel tasaarveldada. Tasaarvestus aitab vältida maksejõuetuse tekkimist ja võlgade kasvamist.

Kohustuste Üleminek

Ettevõtjana võid oma kohustused üle anda teistele isikutele. Näiteks võid anda volituse raamatupidajale esitada maksudeklaratsioone ja tasuda makseid. Samuti võid anda võlaõiguse üle teistele isikutele. Kohustuste üleandmisel tuleb aga jälgida, et see toimuks seaduslikult ja vastavalt lepingutes kokkulepitule.

Riiklikud ja Kohalikud Maksud

Maksudest rääkides, on kaks olulist kategooriat – riiklikud ja kohalikud maksud. Riiklikud maksud on need, mis laekuvad riigieelarvesse ning mida reguleerib maksukorralduse seadus. Kohalikud maksud on aga need, mida kehtestab kohalik omavalitsus ning mida reguleerib kohalike maksude seadus.

Riigieelarve

Riiklikud maksud on oluline osa riigieelarvest ning nende hulka kuuluvad tulumaks, käibemaks, sotsiaalmaks, maamaks, hasartmängumaks, tollimaks, aktsiisid ja raskeveokimaks. Need maksud on kohustuslikud kõigile maksumaksjatele vastavalt seadusega ettenähtud korras, suuruses ja tähtaegadel.

Kohalikud Lõivud ja Trahvid

Lisaks riiklikele maksudele võib kohalik omavalitsus kehtestada ka lõive ja trahve, mis on seotud teatud piirkonna infrastruktuuri või muude ressursside kasutamisega. Kohalikud lõivud võivad hõlmata näiteks parkimistasusid või teede ja tänavate sulgemise tasusid. Kohalikud trahvid võivad olla seotud näiteks ehitus- või keskkonnavaldkonnaga.

Väärtegu

Maksudega seotud väärteod on kriminaalkuriteod, mis on seotud maksudest kõrvalehoidumisega või pettusega. Sellised väärteod võivad kaasa tuua tõsiseid tagajärgi, sealhulgas rahalisi karistusi, vangistust või muid õiguslikke sanktsioone. Seetõttu on oluline tagada, et maksud makstakse tähtaegselt ja vastavalt seadusega ettenähtud korras.

Maksunduse Vaidemenetlus

Maksunduse vaidemenetlus on protsess, mille käigus lahendatakse maksudega seotud vaidlusi. Vaidemenetlus algab siis, kui maksuhaldur ja maksukohustuslane ei jõua kokkuleppele ning maksukohustuslane soovib oma õigusi kaitsta.

Vaidemenetlus Halduskohtus

Kui maksukohustuslane ei nõustu maksuhalduri otsusega, võib ta esitada kaebuse halduskohtule. Halduskohtusse pöördumine on vajalik enne, kui vaidlust saab edasi viia kohtusse. Halduskohtusse pöördumine on maksukohustuslasele tasuta.

Halduskohtusse pöördumine peab toimuma 30 päeva jooksul alates maksuhalduri otsuse kättesaamisest. Halduskohtusse kaebuse esitamiseks on vajalik teatud dokumendid, nagu kaebus, tõend maksuhalduri otsuse kohta ja muud asjakohased dokumendid.

Rahalised Nõuded

Maksunduse vaidemenetluses on enamasti tegemist rahaliste nõuetega. Maksukohustuslane võib nõuda tagasi makstud makse, kui ta leiab, et maksuhaldur on teda valesti maksustanud. Samuti võib maksukohustuslane nõuda kahjutasu, kui maksuhalduri tegevus on põhjustanud talle kahju.

Deklaratsioonid

Maksunduse vaidemenetluses on oluline roll deklaratsioonidel. Deklaratsioonid on maksukohustuslaste poolt esitatavad dokumendid, milles nad deklareerivad oma tulu ja kulud. Deklaratsioonid on aluseks maksude arvutamisel ja maksude tasumisel. Kui maksuhaldur leiab, et maksukohustuslane on esitanud valeandmeid deklaratsioonis, võib see viia maksunduse vaidemenetluseni.

Rahvusvaheline Maksundus

Maksundus on iga ettevõtte jaoks oluline teema. Rahvusvahelise maksundusega seotud küsimused võivad olla aga keerukamad kui kohaliku maksundusega seotud küsimused. Seetõttu on oluline mõista rahvusvahelise maksunduse eripärasid ning nendega seotud riske ja võimalusi.

Maksuriskid

Rahvusvahelise maksundusega seotud maksuriskid võivad olla seotud näiteks topeltmaksustamisega. Topeltmaksustamine võib tekkida siis, kui sama tulu maksustatakse korraga kahe erineva riigi poolt. Selle vältimiseks on oluline mõista rahvusvahelise maksulepingu tingimusi ning nende rakendamist.

Püsiv Tegevuskoht

Püsiva tegevuskoha mõiste on oluline rahvusvahelise maksunduse kontekstis. Püsiv tegevuskoht on ettevõtte tegevuskoht, mis ületab ajalise ja ruumilise piiri ning mis võib tekitada maksukohustusi teises riigis. Seetõttu on oluline mõista, millal ettevõttel võib tekkida püsiv tegevuskoht ning millised on sellest tulenevad maksukohustused.

Siirdehind

Siirdehindade määramine on oluline rahvusvahelise maksunduse kontekstis. Siirdehind on hind, mida üks ettevõte maksab teisele samasse kontserni kuuluvale ettevõttele kaupade või teenuste eest. Siirdehindade määramine võib olla keeruline ning seetõttu on oluline mõista, millised on siirdehindade määramise regulatsioonid ning kuidas neid rakendada.

Maksuvõlad

Maksuvõlad võivad tekkida nii kohaliku kui ka rahvusvahelise maksunduse kontekstis. Maksuvõlad võivad tekkida näiteks siis, kui ettevõtte maksudeklaratsioon ei vasta tegelikule olukorrale või kui maksud on maksmata jäetud. Seetõttu on oluline mõista, millised on maksuvõlgade tekke riskid ning kuidas neid vältida.

Õigusabi

Rahvusvahelise maksundusega seotud õigusabi võib olla vajalik erinevates olukordades. Näiteks võib olla vajalik õigusabi maksulepingute sõlmimisel või vaidluste lahendamisel. Seetõttu on oluline mõista, millal ja millist õigusabi rahvusvahelise maksunduse kontekstis vaja võib minna.

Maksurevisjon

Maksurevisjon on oluline rahvusvahelise maksunduse kontekstis. Maksurevisjon võib olla seotud näiteks topeltmaksustamise vältimisega või siirdehindade määramisega. Seetõttu on oluline mõista, millal ja millist maksurevisjoni rahvusvahelise maksunduse kontekstis vaja võib minna.

Maksundus ja Ettevõtlus

Maksundus on iga ettevõtte jaoks oluline osa majandustegevusest. Meie kui maksuõiguse eksperdid teame, et ettevõtlus tähendab tulu teenimist ja seega ka maksude maksmist. Selles osas räägime lähemalt maksundusest seoses ettevõtlusega ning millised on olulised aspektid nagu majandustegevus, investeeringud ja due diligence.

Majandustegevus

Majandustegevus on iga ettevõtte põhitegevus, mis toob sisse tulu. Sellest tulenevalt on oluline teada, millised maksud tuleb sellest teenitud tulult maksta. Eesti maksusüsteemis on ettevõtlustulu maksustamine lihtsustatud, kuid siiski on oluline järgida õigeid maksureegleid ja esitada korrektsed deklaratsioonid.

Investeeringud

Investeeringud on oluline osa ettevõtlusest, kuid nende maksustamine võib olla keeruline. Investeeringute puhul tuleb arvestada erinevate maksureeglitega, sõltuvalt sellest, millist tüüpi investeeringuga on tegemist. Näiteks võib olla erinev maksureegel kinnisvara investeeringute ja aktsiate investeeringute puhul.

Due Diligence

Due diligence on oluline osa ettevõtlusest, eriti kui on tegemist suuremate investeeringutega. Due diligence protsessi käigus uuritakse hoolikalt ettevõtte finantsseisundit, äritegevust ja muid olulisi aspekte, et vältida hilisemaid üllatusi. Due diligence protsessis tuleb arvestada ka maksureeglitega, et saada täielik ülevaade ettevõtte maksukohustustest.

Maksundus ja Tarbijad

Teenused

Meie teenused vastavad kõigile kehtivatele maksuseadustele ja -korraldustele. Meie eesmärk on pakkuda kõrge kvaliteediga teenuseid, mis vastavad klientide vajadustele. Kõik teenuste hinnad on selgelt välja toodud ning arvete koostamisel lähtume alati kehtivatest maksuseadustest.

Klient

Meie klientide privaatsus on meie jaoks väga oluline. Me ei jaga kunagi klientide andmeid kolmandate osapooltega ilma nende nõusolekuta. Samuti kaitseme klientide andmeid vastavalt kehtivatele andmekaitse seadustele.

Reklaam

Meie reklaamid on alati selged ja arusaadavad. Me ei kasuta kunagi eksitavat või valelikku reklaami. Meie eesmärk on pakkuda klientidele vajalikku teavet ja mitte manipuleerida nende otsuste langetamisel.

Küpsised

Meie veebisaidil kasutame küpsiseid, et pakkuda paremat kogemust meie klientidele. Küpsised aitavad meil mõista, kuidas kliendid meie veebisaiti kasutavad, ja parandada meie teenuste kvaliteeti. Kliendid saavad igal ajal keelata küpsiste kasutamise oma seadetes.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Õigusvaldkonnad

Sisukaart