Õigusabi.ee

Konkurentsiõigus

Konkurentsiõiguse üldpõhimõtted

Konkurentsiõiguse peamine eesmärk on tagada turul aus konkurents ja vältida turu moonutamist ettevõtjate poolt. See kaitseb tarbijaid ja soodustab majandusarengut.

Konkurentsiõiguse definitsioon ja ulatus

Konkurentsiõigus on õigusharu, mis reguleerib turu tasakaalustatud ja moonutamata konkurentsi. Selle eesmärk on kaitsta ausat konkurentsi ja tagada, et ettevõtjad saavad vabalt turul konkureerida.

See hõlmab konkurentsijärelevalve poliitika kujundamist ja rikkumiste järelevalvet. Oluline osa konkurentsiõigusest on koondumiste kontroll, mis aitab vältida turgu valitseva seisundi tekkimist.

Konkurentsiõigus kehtib nii ettevõtjate kui juriidiliste isikute suhtes, kes tegelevad aktiivselt majandustegevusega. See tagab, et kõik turul tegutsejad järgivad samu reegleid, aidates seeläbi kaasa tarbija heaolu suurenemisele.

Täpsemalt on konkurentsiõigus sätestatud nii Eesti konkurentsiseaduses kui ka Euroopa Liidu konkurentsiõiguses. Nende reeglite rikkumise eest kehtivad ranged sanktsioonid kõlvatu konkurentsi puhul.

Konkurentsiameti roll ja pädevus

Konkurentsiamet mängib otsustavat rolli konkurentsi tagamisel ja turu aususe kaitsmisel. Amet keskendub nii järelevalvele ja kontrollile kui ka kooskõlastatud tegevuse ja kõlvatu konkurentsi tuvastamisele ja tõkestamisele.

Järelevalve ja kontroll

Konkurentsiameti üks peamisi ülesandeid on teostada riiklikku järelevalvet konkurentsi, elektri, maagaasi ja kaugkütte valdkondades. Nad tagavad, et ettevõtted järgiksid kehtivaid konkurentsiseadusi ja et turgu valitsevaid seisundeid ei kuritarvitataks.

Konkurentsiameti pädevuses on jälgida, et turul ei esineks ebaausaid kaubandustavasid ega monopolide tekkimist. Eesmärk on säilitada konkurentsivõimeline ja terviklik majanduskeskkond, kus kõik ettevõtted saavad ausalt tegutseda.

Kooskõlastatud tegevus ja kõlvatu konkurents

Teine oluline ülesanne on kooskõlastatud tegevuste ja kõlvatu konkurentsi tuvastamine. Konkurentsiamet jälgib, et ettevõtted ei sõlmiks kokkuleppeid, mis piiravad konkurentsi, näiteks hindade fikseerimist või turu jagamist.

Kõlvatu konkurentsi ennetamine hõlmab ka tegevusi, mis kahjustavad konkurentsi või pakuvad ebaõiglast eelist ühele osapoolele. Nende probleemide avastamiseks ja lahendamiseks viib Konkurentsiamet läbi põhjalikke uurimisi ja menetlusi, mis on suunatud ausa turukäitumise tagamisele.

Ettevõtjate vastutus ja õigused konkurentsiõiguses

Ettevõtjatel on konkurentsiõiguses olulised õigused ja vastutused, mis hõlmavad riigiabi ja toetusmeetmeid ning kaitset kahjustamise eest.

Riigiabi ja toetusmeetmed

Ettevõtjad saavad riigiabi ja toetusmeetmeid, et soodustada majanduskasvu. Riigiabi võib olla rahaline tugi, maksusoodustused või muud eelised.

Riigiabi andmisel peab riik järgima rangelt kehtestatud reegleid. Need reeglid tagavad, et abi ei moondaks turu konkurentsi. Ettevõtjad peavad tagama, et saadud abi kasutatakse õigesti ja läbipaistvalt.

Kahjustamine ja selle tagajärjed

Kahjustamine konkurentsiõiguses tähendab tegevusi, mis moonutavad turu konkurentsi. Sellised tegevused võivad hõlmata hindade kokkuleppeid, turu jagamist või muu vale käitumist.

Konkurentsi kahjustamine toob kaasa tõsised tagajärjed. Näiteks võib ettevõtjale määrata suuri trahve või isegi äritegevuse lõpetamise nõude. 

Sellised meetmed aitavad säilitada ausa ja tasakaalustatud konkurentsi turul, kaitstes ettevõtjaid õigusvastase tegevuse eest

Euroopa Komisjoni osa konkurentsiõiguses

Euroopa Komisjon mängib võtmerolli konkurentsiõiguse jõustamisel ja järgimisel. Peamised tegevused hõlmavad liikmesriikide vahelist konkurentsiõigust ning riikide õiguse mõju konkurentsiõigusele.

Riikidevaheline konkurentsiõigus

Euroopa Komisjon tagab, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid järgivad ELi konkurentsieeskirju. ELi toimimise lepingus määratletud normide, eriti artiklite 101-106, järgimine on peamine eesmärk.

Euroopa Komisjon teeb tihedat koostööd liikmesriikide konkurentsiasutustega, et jõustada neid eeskirju. Seda tehakse läbi kartellide uurimise ja konkurentsivastase tegevuse tuvastamise protseduuride kaudu.

Kui leitakse rikkumisi, võib Euroopa Komisjon algatada menetlusi asjaosaliste vastu, mis vajadusel viivad karistuste määramiseni. Rakendatavad meetmed hõlmavad trahve ja ärilise käitumise muutmist.

Riigiõiguse mõju konkurentsiõigusele

Riigiõigus võib mõjutada konkurentsiõigust, eriti kui tegemist on riigiabi ja muude riiklike sekkumistega. Euroopa Komisjon jälgib, et riigiabi vastaks ELi eeskirjadele ja ei moonutaks turgu.

Riigisiseste õiguste kohaldamine peab olema kooskõlas Euroopa Liidu õigusaktidega. Mõned riigid rakendavad ELi grupierandi määrusi, mis võimaldavad ühtlustada konkurentsieeskirjade järgimist siseriiklikul tasandil.

Euroopa Komisjon võib tuvastada ja lahendada konkurentsiõiguse rikkumisi ka Euroopa Kohtu kaudu, tagades, et kõik liikmesriigid vastutavad kehtestatud normide järgimise eest.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Õigusvaldkonnad

Sisukaart