Õigusabi.ee

Haldusõigus

Haldusõigus on avaliku õiguse üks osa, mis reguleerib avaliku võimu kandjate tegevust seadusega või seaduse alusel pandud haldusülesannete täitmisel. See hõlmab kõiki norme, mis reguleerivad haldusorganite tegevust, nende pädevust ja kohustusi ning kodanike suhteid haldusorganitega.

Haldusõiguse põhieesmärk on tagada haldusorganite tegevuse seaduslikkus, õiguspärasus ja otstarbekus ning kaitsta kodanike õigusi ja vabadusi. Haldusõigus jaguneb kaheks: üldhaldusõigus ja erahaldusõigus.

Haldusõiguse määratlemisel on oluline eristada avalikku õigust eraõigusest. Haldusõigus on avaliku õiguse osa, mis ei kujuta endast riigi, konstitutsiooni või protsessiõigust. Haldusõigus on seotud riigi täitevvõimu tegevusega ning selle allikateks on seadused, määrused, korraldused ja muud haldusaktid.

Haldusõiguse määratlemisel on oluline rõhutada ka õigusnormide rolli. Haldusõigus koosneb õigusnormide kogumist, mis reguleerivad haldusorganite tegevust ja kodanike suhteid haldusorganitega. Need normid on siduvad nii haldusorganitele kui ka kodanikele ning nende rikkumisel võivad kaasneda õiguslikud tagajärjed.

Haldusorganid ja Nende Funktsioonid

Riik ja Avalik Haldus

Riik on kõrgeima võimu kandja, kes suveräänsuse alusel juhib riigi sise- ja välissuhteid ning tagab kodanike põhiõiguste ja -vabaduste kaitse. Riigi ülesandeks on tagada hea halduse põhimõtete järgimine ning haldusorganite tegevuse seaduslikkus ja põhjendatus.

Avalik haldus on riigi ja kohalike omavalitsuste organite tegevus, mille eesmärk on tagada inimeste heaolu ja õiguste kaitse. Avalik haldus tegeleb erinevate ülesannetega, nagu näiteks seaduste rakendamine, avalike teenuste pakkumine, järelevalve teostamine jne.

Haldusorgan

Haldusorgan on avaliku võimu kandja, kes täidab haldusülesandeid. Haldusorganid on loodud seaduse alusel ja nende tegevus on seotud riigi- või kohaliku omavalitsuse haldusülesannete täitmisega. Haldusorganite tegevus peab olema seaduslik, põhjendatud ja hea halduse põhimõtete kohane.

Haldusorganid võivad olla kesksed või kohalikud. Kesksed haldusorganid on loodud riigi tasandil ning nende ülesandeks on tagada riigi funktsioneerimine ja seaduste rakendamine. Kohalikud haldusorganid on loodud kohaliku omavalitsuse tasandil ning nende ülesandeks on tagada kohaliku elu korraldamine ja teenuste pakkumine.

Haldusorganite funktsioonid võivad olla erinevad, olenevalt nende pädevusest ja ülesannetest. Alljärgnevalt on toodud mõned näited haldusorganite funktsioonidest:

 • Õigusaktide väljatöötamine ja rakendamine
 • Avalike teenuste pakkumine
 • Järelevalve teostamine
 • Otsuste tegemine ja vaidluste lahendamine
 • Riigi vara valitsemine ja käsutamine

Haldusorganite funktsioonide täitmine peab olema seaduslik, põhjendatud ja hea halduse põhimõtete kohane. Haldusorganid peavad tagama, et nende tegevus oleks läbipaistev, õiglane ja sõltumatu. Samuti peavad nad tagama, et nende tegevus oleks kooskõlas põhiõiguste ja -vabadustega ning et nad austaksid inimeste väärikust ja eraelu puutumatust.

Haldusmenetlus ja Haldustegevus

Haldusmenetlus

Haldusmenetlus on haldusorgani tegevus, mille käigus antakse välja haldusakte, tehakse haldustoiminguid ja määratakse sunniraha. Haldusmenetluse käigus peavad haldusorganid tagama menetlusosaliste õigused ning järgima uurimispõhimõtet.

Menetlusosaliste õigused hõlmavad õigust tutvuda menetlusdokumentidega, esitada selgitusi ja vastuväiteid, taotleda menetluse peatamist või edasilükkamist ning esitada kaebusi ja kaebemenetluse taotlusi. Samuti on menetlusosalistel õigus saada menetluse käigus teavet, sh menetluse käigu ja menetluse tulemuste kohta.

Uurimispõhimõte tähendab, et haldusorgan peab menetluse käigus koguma kõik asjakohased tõendid ning hindama neid objektiivselt ja erapooletult. Uurimispõhimõte tagab menetluse õigluse ja usaldusväärsuse.

Haldusmenetluse vormivabadus tähendab, et haldusorganitel on õigus valida menetluse käigus kasutatavad vormid ja meetodid, sealhulgas menetlusdokumentide vormistus, menetluse ajakava ja menetlusosaliste kaasamine. Samas peavad haldusorganid järgima seaduses sätestatud nõudeid menetluse õiguspärasuse ja tõhususe tagamiseks.

Haldustegevus

Haldustegevus hõlmab kõiki haldusorgani tegevusi, mille eesmärk on avaliku võimu teostamine ja avalike huvide kaitse. Haldustegevuse vormid võivad olla erinevad ning hõlmata näiteks haldusaktide, määruste, toimingute, halduslepingute ja siseaktide andmist.

Haldusakt on haldusorgani üksikakt, millega antakse õigusi või kohustusi või määratakse õiguslikke tagajärgi. Määrus on aga haldusakt, millega antakse üldisi õigusnorme, mis on suunatud kõigile isikutele. Toiming on haldusorgani konkreetne tegevus, mille eesmärk on saavutada kindel õiguslik tagajärg.

Haldusleping on leping, mille sõlmivad haldusorgan ja füüsiline või juriidiline isik ning mille sisuks on haldusorgani poolt osutatav teenus või toiming. Siseakt on haldusorgani enda poolt kehtestatud õigusakt, mis reguleerib tema enda tegevust ja korraldust.

Haldustegevuse käigus peavad haldusorganid järgima seaduses sätestatud nõudeid, sh menetlusõiguse ja õiguspärase halduse printsiipe. Haldusorgani tegevus peab olema õiguspärane, eesmärgipärane, proportsionaalne ja õiglane.

Haldusaktid ja Nende Õiguspärasuse Kontrollimine

Haldusakt

Haldusakt on haldusorganite poolt välja antud õigusakt, mis reguleerib avaliku võimu teostamist. Haldusakti võib välja anda nii üksikisiku kui ka kollektiivi suhtes. Haldusakti peamine eesmärk on tagada avaliku võimu teostamine seaduslikult ning tagada õiguste ja huvide kaitse.

Haldusakti väljastamise õigus on antud haldusorganile, kelle pädevuses on antud küsimus lahendada. Haldusakti võib välja anda ka haldusorganite poolt delegeeritud pädevuse alusel. Haldusakti väljastamiseks on vajalik olla pädev, järgida menetlusnorme ning olla seaduslik.

Õiguspärasuse Kontrollimine

Haldusaktide õiguspärasuse kontrollimine on oluline protsess, mis tagab avaliku võimu seadusliku teostamise ning õiguste ja huvide kaitse. Õiguspärasuse kontrollimise eesmärk on tuvastada, kas haldusakt on vastuolus seadusega või mitte.

Õiguspärasuse kontrollimine võib toimuda erinevate meetodite abil, sealhulgas haldusakti kohtus vaidlustamine, haldusakti tühistamise taotlemine, kaebuse esitamine järelevalveasutusele või haldusakti õiguspärasuse hindamine haldusorganisiseselt.

Haldusaktide õiguspärasuse kontrollimine on oluline meede, mis tagab avaliku võimu seadusliku teostamise ning õiguste ja huvide kaitse. Haldusaktide õiguspärasuse kontrollimine on samuti oluline protsess, mis tagab haldusakti vastavuse seadusele ning tagab õiguste ja huvide kaitse.

Conclusion

Haldusaktide õiguspärasuse kontrollimine on oluline protsess, mis tagab avaliku võimu seadusliku teostamise ning õiguste ja huvide kaitse. Haldusakti väljastamiseks on vajalik olla pädev, järgida menetlusnorme ning olla seaduslik. Haldusakti õiguspärasuse kontrollimine võib toimuda erinevate meetodite abil, sealhulgas haldusakti kohtus vaidlustamine, haldusakti tühistamise taotlemine, kaebuse esitamine järelevalveasutusele või haldusakti õiguspärasuse hindamine haldusorganisiseselt.

Haldusõiguse Süsteem ja Selle Eesmärgid

Haldusõiguse Süsteem

Haldusõigus on õigusharu, mis reguleerib riigi ja kohalike omavalitsuste haldusorganite tegevust ning nende suhteid kodanike ja juriidiliste isikutega. Haldusõiguse süsteem koosneb seadustest, määrustest ja ametlikest juhistest, mis on välja antud haldusorganite poolt.

Haldusõiguse süsteem hõlmab ka halduskohtumenetlust, mis on spetsialiseerunud kohtumenetlus, kus lahendatakse haldusvaidlusi. Halduskohtumenetlus on vajalik, et tagada kodanike ja juriidiliste isikute õiguste kaitse ning haldusorganite tegevuse seaduslikkus.

Eesmärgipärasus

Haldusõiguse süsteemi eesmärk on tagada, et haldusorganid täidaksid oma ülesandeid õiguspäraselt ja tõhusalt. Haldusorganid peavad tegutsema vastavalt seadustele ja määrustele ning tagama, et nende tegevus oleks õiglane ja läbipaistev.

Eesmärgipärase tegevuse tagamiseks on haldusorganitel kohustus järgida menetlusreegleid ning tagada, et nende otsused oleksid põhjendatud ja õiguspärased. Haldusorganitel on ka kohustus tagada kodanike ja juriidiliste isikute õiguste kaitse ning vajadusel anda neile võimalus esitada kaebusi.

Haldusõiguse süsteemi eesmärk on ka tagada, et haldusorganid täidaksid oma ülesandeid tõhusalt ja majanduslikult otstarbekalt. See tähendab, et haldusorganid peavad oma tegevust planeerima ja korraldama nii, et see oleks eesmärgistatud ning kuluefektiivne.

Halduskorraldus ja Haldusõigussuhe

Halduskorraldus

Halduskorraldus on õigusnormide kogum, mis reguleerib riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste organisatsiooni ja tegevust ning nende suhteid teiste avalik-õiguslike isikutega. Halduskorralduse eesmärk on tagada tõhus ja läbipaistev haldustegevus ning kodanikusõbralik suhtlemine avaliku võimu kandjatega.

Halduskorraldus hõlmab muu hulgas järgmisi valdkondi:

 • Asutuste organisatsioon ja struktuur
 • Haldusmenetlus
 • Dokumentide haldamine
 • Järelevalve ja kontroll
 • Teenuste osutamine

Halduskorralduse põhialus on seadusandlusest tulenevad nõuded, mida tuleb täita nii riigi- kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil. Halduskorralduse rakendamine on oluline, et tagada tõhus ja läbipaistev haldustegevus ning kodanikusõbralik suhtlemine avaliku võimu kandjatega.

Haldusõigussuhe

Haldusõigussuhe on õiguslik suhe, mis tekib avaliku võimu kandja ja eraõigusliku isiku vahel. Haldusõigussuhe reguleerib avaliku võimu kandja tegevust seaduse alusel pandud haldusülesannete täitmisel ning eraisiku õigusi ja kohustusi selles suhtes.

Haldusõigussuhe hõlmab muu hulgas järgmisi valdkondi:

 • Haldusmenetlus
 • Haldusaktid
 • Halduslepingud
 • Järelevalve ja kontroll

Haldusõigussuhe on oluline, et tagada eraisikute põhiõiguste kaitse haldustegevuses ning tagada tõhus ja läbipaistev haldustegevus. Haldusõigussuhe on tihedalt seotud halduskorraldusega ning nende kahe valdkonna koostöö on oluline, et tagada tõhus ja läbipaistev haldustegevus ning kodanikusõbralik suhtlemine avaliku võimu kandjatega.

Eraõiguslikud isikud saavad kasutada haldusõiguslikke vahendeid, et kaitsta oma õigusi haldusmenetluses. Haldusõigussuhtes võivad eraisikud sõlmida halduslepinguid avaliku võimu kandjaga, mis reguleerivad nende vahelisi suhteid. Halduslepingu sõlmimisel tuleb järgida seadusest tulenevaid nõudeid ning tagada, et leping oleks õiguspärane ja tõhus.

Halduskohtu ja Õiguskantsleri Roll Haldusõiguses

Halduskohtu

Halduskohtu roll on lahendada haldusasju, kus üheks osapooleks on avalik-õiguslik võim. Halduskohtul on õigus tühistada haldusakt osaliselt või täielikult, kohustada haldusakti andma või toimingut tegema, keelata haldusakti andmine või toimingu tegemine ning mõista välja hüvitis avalik-õiguslikus suhtes tekitatud kahju eest. Halduskohtu pädevus, halduskohtusse pöördumise ja halduskohtumenetluse kord on sätestatud halduskohtumenetluse seadustikus.

Halduskohtu otsuseid saab vaidlustada apellatsioonimenetluses, mis toimub Tartu Ringkonnakohtus. Apellatsioonimenetluse käigus võib Tartu Ringkonnakohus halduskohtu otsuse tühistada, muuta või jätta muutmata.

Õiguskantsler

Õiguskantsleri roll on teostada järelevalvet seaduste ja põhiseaduse järgimise üle ning kaitsta inimeste põhiõigusi ja -vabadusi. Õiguskantslerile võib kaebuse esitada juhul, kui inimese õigusi on riivatud või kui riigi või kohaliku omavalitsuse organ on oma tegevuses rikkunud seadust. Õiguskantsler võib ka ise algatada menetluse, kui ta on saanud teada seaduste või põhiseaduse rikkumisest.

Õiguskantsleri ülesanne on esitada riigikohtule põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse taotlusi. Riigikohus võib põhiseaduslikkuse järelevalve menetluses tunnistada seaduse või selle sätte põhiseadusega vastuolus olevaks. Õiguskantsleril on ka õigus esitada ettepanekuid seaduste muutmiseks ja täiendamiseks.

Kodanike Õigused ja Kohustused Haldusõiguses

Kodanik

Haldusõigus tagab kodanikele erinevaid õigusi, mida tuleb austada ja kaitsta. Kõik kodanikud on võrdsed seaduse ees ning neil on õigus riigi abile vanaduse, töövõimetuse, toitjakaotuse ja puuduse korral, nagu sätestatud Eesti Vabariigi põhiseaduses 1.

Kodanikel on õigus saada teavet riigiasutuste tegevuse kohta ning neil on õigus esitada kaebusi ja vastuväiteid, kui nad leiavad, et nende õigusi on rikutud. Samuti on kodanikel õigus osaleda haldusmenetluses, esitada taotlusi ja vastuväiteid ning kasutada oma õigusi kohtus 2.

Kohustused

Kodanikud on kohustatud järgima Eesti põhiseaduslikku korda ja täitma seadusi ning määrusi. Kõik Eestis viibivad välisriigi kodanikud ja kodakondsuseta isikud on samuti kohustatud järgima Eesti seadusi 3.

Lisaks on kodanikel kohustus osaleda riigikaitses ja täita muid seadusest tulenevaid kohustusi. Näiteks on ühistu liikmed kohustatud täitma ühistu põhikirjast tulenevaid kohustusi ning tasuma osamaksu vastavalt põhikirjas sätestatud suuruses ja korras 4.

 1. https://www.riigiteataja.ee/akt/633949

 2. https://www.eesti.ee/et/kodakondsus-ja-dokumendid/kodakondsus/kodaniku-oigused-ja-kohustused/

 3. https://www.eesti.ee/et/kodakondsus-ja-dokumendid/kodakondsus/kodaniku-oigused-ja-kohustused/

 4. https://www.riigiteataja.ee/akt/30668

Haldusõiguse Rakendamise Meetodid

Haldusõiguse rakendamise meetodid on jagatud kaheks: positiivseks meetodiks ja negatiivseks meetodiks.

Positiivne Meetod

Positiivne meetod tähendab haldusorganite tegevust, mille eesmärk on tagada õiguspärase õiguse kohaldamine. See meetod hõlmab haldusaktide, halduslepingute, haldusaktide individuaalsete lahendite ja muude haldusaktide vastuvõtmist, mis on vajalikud haldusõiguse kohaldamiseks.

Haldusakt on haldusorganite õigusakt, mis on suunatud konkreetse isiku või isikute ringi suhtes. Haldusleping on haldusorganite ja teiste isikute vahel sõlmitud leping, millega reguleeritakse haldusõiguse rakendamist. Haldusaktide individuaalne lahend on haldusakt, mis on suunatud ühele konkreetsele isikule.

Negatiivne Meetod

Negatiivne meetod tähendab haldusorganite tegevust, mille eesmärk on vältida õiguspärase õiguse rikkumist. See meetod hõlmab haldusorganite tegevust, mis seisneb eelkõige õiguslike takistuste seadmises haldusaktide vastuvõtmisele ja haldusaktide kehtivuse kahtluse korral nende kehtivuse peatamises.

Haldusaktide vastuvõtmisele võib seada õiguslikke takistusi, kui haldusakt on vastuolus seadusega. Haldusaktide kehtivuse kahtluse korral võib haldusorgan peatada haldusakti kehtivuse, kuni on selgunud haldusakti õiguspärasus.

Diskretsioon

Diskretsioon on haldusorganite õiguslik võimalus teha haldusakti sisu ja ulatuse osas otsuseid. Diskretsioon on haldusorganitele antud õigus otsustada, kuidas ja millal haldusõigust rakendada.

Diskretsioon võib olla absoluutne, kui seadus annab haldusorganile täieliku vabaduse otsustada, kuidas haldusakti sisu ja ulatust kohaldada. Diskretsioon võib olla ka suhteline, kui seadus seab haldusorganile teatud piirangud otsuste tegemisel.

Eriala Haldusõigus

Haldusõigus jaguneb mitmeks erinevaks valdkonnaks, millest igaühel on oma spetsiifilised eeskirjad ja regulatsioonid. Järgnevalt vaatleme lähemalt eriala haldusõiguse erinevaid alamvaldkondi.

Justiitshaldusõigus

Justiitshaldusõigus reguleerib kohtute ja prokuratuuri tegevust ning nende suhet teiste riigiorganitega. See hõlmab ka kohtumenetlustega seotud õigusakte ja protseduure ning kohtute otsuste täitmist. Justiitshaldusõiguse alamvaldkonnad hõlmavad tsiviil- ja kriminaalmenetlust, halduskohtumenetlust ja kriminaalhooldust.

Sotsiaal- ja Tervishoiu Haldusõigus

Sotsiaal- ja tervishoiu haldusõigus reguleerib sotsiaalhoolekande, tervishoiu ja ravikindlustusega seotud küsimusi. See hõlmab ka erinevaid sotsiaalteenuseid, nagu näiteks puuetega inimeste teenused, lastekaitse, vanemahüvitised ja toetused, samuti tervishoiuteenuseid, nagu näiteks arstiabi, haiglaravi ja ravimite väljakirjutamine.

Riigikaitse Haldusõigus

Riigikaitse haldusõigus reguleerib riigikaitsega seotud küsimusi, nagu näiteks riigikaitse planeerimine, mobilisatsioon, riigikaitseväe organisatsioon ja juhtimine ning riigikaitseväe teenistustingimused.

Kov Haldusõigus

Kov haldusõigus ehk munitsipaalhaldusõigus reguleerib kohalike omavalitsuste tegevust. See hõlmab kohaliku omavalitsuse ülesandeid ja pädevusi, kohaliku omavalitsuse volikogu ja valitsuse tööd, samuti kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimist.

Munitsipaalhaldusõigus

Munitsipaalhaldusõigus reguleerib omavalitsusüksuste tegevust ja nende suhet riigiorganitega. See hõlmab ka omavalitsusüksuste õiguslikku staatust, nende pädevusi ja ülesandeid, samuti omavalitsusüksuste finantsjuhtimist.

Üldhaldusõigus

Üldhaldusõigus reguleerib avaliku võimu teostamist ja avaliku halduse korraldust. See hõlmab ka avaliku halduse organite pädevusi, nende suhet teiste riigiorganitega ning avaliku halduse protseduure ja õigusakte.

Finantshaldusõigus

Finantshaldusõigus reguleerib riigi ja kohalike omavalitsuste finantsjuhtimist. See hõlmab ka riigi ja kohalike omavalitsuste eelarve koostamise ja rakendamise protseduure ning riigi ja kohalike omavalitsuste finantskontrolli.

Erahaldusõigus on haldusõiguse valdkond, mis reguleerib eraõiguslike subjektide suhteid riigiorganitega. Erahaldusõigus hõlmab näiteks riigihankeid, ettevõtluse reguleerimist ja keskkonnakaitset.

Sisukaart

Õigusvaldkonnad

Kontakt

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.