Õigusabi.ee

Advokaadibüroo

Advokaadibüroo pakub abi nii eraisikutele, äriühingutele kui ka avalikul sektoril ja organisatsioonidele.

Võtke ühendust ja me aitame teid!

Kui teil on küsimusi, võtke meiega julgelt ühendust või broneerige (online) kohtumine.

Katrin Tamm       +372 6510291        info@õigusabi.ee       Õigusabi OÜ

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Advokaadibüroo

Pakume laia valikut õigusabi erinevates õigusvaldkondades nii eraisikutele kui ka äriühingutele hõlmates näiteks lepingute koostamist, kohtuvaidluste lahendamist ja nõustamist erinevates juriidilistes küsimustes.

Äriõigus ja korporatiivsed küsimused

Äriõigus ja korporatiivsed küsimused hõlmavad mitmesuguseid teemasid, mis on olulised ettevõtete loomisel, juhtimisel ja arendamisel. Selles osas keskendume peamiselt fintechi õiguslikule reguleerimisele, startup-ettevõtete õiguslikule toele ning ühinemiste ja omandamiste küsimustele.

Fintechi õiguslik reguleerimine

Fintech-sektor kasvab kiiresti ja vajab ranget õiguslikku reguleerimist, et tagada turvalisus ja usaldusväärsus. Meie spetsialistid pakuvad nõuandeid ja lahendusi, mis aitavad fintech-ettevõtetel vastata seadusandlikele nõuetele.

Fintech-ettevõtted peavad tihti järgima rangeid andmekaitse- ja privaatsusseadusi. Samuti on olulised finantskontrolli ja raha pesemise vastased regulatsioonid. Aitame fintech-ettevõtetel neid regulatsioone järgida ja oma äri riikidevaheliselt laiendada.

Lisaks reguleerimisele pakume ka tuge litsentside taotlemisel ja finantslahenduste väljatöötamisel. Meie eesmärk on aidata fintech-ettevõtetel kasvada ja areneda turvalises ja vastavuses olekus.

Startup-ettevõtete õiguslik tugi

Startup-ettevõtted seisavad sageli silmitsi unikaalsete õiguslike väljakutsetega. Pakume laia valikut õiguslikke teenuseid, et aidata alustavatel ettevõtetel baasist üles ehitada ja kasvada.

Aitame ettevõtteid nende asutamisprotsessides, sealhulgas põhikirjade koostamisel ja vajalike lubade hankimisel. Lisaks pakume nõu investeerimislepingute ja partnerluslepingute osas.

Stabiilsete suhete loomine investorite ja partneritega on kriitiline. Anname juhiseid, et tagada õiglane ja läbipaistev koostöö. Meie teenused hõlmavad ka intellektuaalomandi kaitset ning rahastusvoorude juriidilist nõustamist.

Ühinemised ja omandamised

Ühinemised ja omandamised (M&A) on keerulised protsessid, mis nõuavad põhjalikku juriidilist ja rahanduslikku teadmist. Pakume tuge kogu M&A protsessi vältel, et tagada tehingute edukas lõpuleviimine.

M&A tehingud hõlmavad sageli eeluuringuid, due diligence protsessi, lepingute koostamist ja läbirääkimisi. Meie eksperdid aitavad nendes etappides, tagades tehingute juriidilise korrektsuse.

Pakume ka strateegilisi nõuandeid restruktureerimise ja ühinemiste puhul, et optimeerida ettevõtte struktuuri ja turupositsiooni. Meie ülesanne on aidata ettevõtetel saavutada oma sihid ja leida parimad võimalikud lahendused koostööks ja arenguks.

Kinnisvara ja ehitusõigus

Kinnisvaraõigus ja ehitusõigus on mõlemad Eesti kinnisvaraturul olulised valdkonnad, hõlmates kinnisvara omandamise ja arendamise protsesse ning ehitusprojektide õiguslikke küsimusi.

Kinnisvaraturu õiguslik raamistik

Eestis on kinnisvara omandamise ja haldamise puhul mitmeid õiguslikke regulatsioone. Nende hulka kuuluvad asjaõigusseadus, mis reguleerib omandiõigust, valdust ja koormatisi nagu hüpoteegid ja servituudid.

Kinnisvara tehingute puhul on oluline järgida notariaalset vormi, mis tagab tehingu legitiimsuse ja selle registreerimise kinnistusraamatus.

Tähelepanu tuleb pöörata ka võlaõigusseadusele, mis katab rendi- ja üürilepingud, tagades mõlema poole õiguste kaitse.

Relvastatud selle teadmistega, saame kindlalt navigeerida läbi kinnisvaraõiguslike keerukuste, tagades oma klientidele kindlustunde tehingutes.

Ehitusprojektide õiguslikud aspektid

Ehitusprojektide puhul on oluline, et järgitakse kõiki kehtivaid norme ja regulatsioone. Tööde alustamiseks on vajalik detailplaneering ja ehitusluba, mis kinnitatakse kohaliku omavalitsuse poolt.

Ehitusseadustik määrab kindlaks ehitustööde kvaliteedi ja ohutusega seotud standardid. Lisaks sellele tuleb sõlmida selged lepingud, mis määravad ehitustööde ulatuse, tähtajad ja kulud.

Tööõigus ja töösuhete juhtimine

Tööõigus ja töösuhete juhtimine on oluline aspekt, mis vajab professionaalset lähenemist ja põhjalikku tundmist. Oluline on tagada, et kõik lepingud ja seadused oleksid korrektselt täidetud ning töövaidlused lahendatud õiglaselt ja kiirelt.

Töölepingud ja -õiguse vaidlused

Tööleping peab sisaldama kõiki seadusega nõutud elemente nagu tööülesanded, tööaeg, töötasu ja puhkused. Meie advokaat hoolitseb, et kõik lepingud vastaksid kehtivatele seadustele.

Töövaidluste korral esindame oma kliente töövaidluskomisjonis ja kohtus. See hõlmab nii töötajaid kui ka tööandjaid. Aitame lahendada küsimusi nagu ebaõiglane koondamine, palgauudised ja töökohustuste rikkumine.

Tööõiguse regulatsioonid ja nõustamine

Tööõiguse regulatsioone tuleb pidevalt jälgida, kuna seadused võivad muutuda. Me aitame ettevõtetel ja töötajatel järgida uusimaid tööõiguse nõudeid, tagades, et kõik on kooskõlas kehtivate eeskirjadega.

Pakume nõustamisteenuseid, mis hõlmavad kollektiivlepingute koostamist, sisekorraeeskirjade loomist ja läbirääkimisi ametiühingutega. Meie eesmärk on ennetada töövaidlusi ning tagada sujuvad ja seaduslikud töösuhted kõigi osapoolte vahel.

Intellektuaalomandi kaitse

Intellektuaalomandi kaitse hõlmab mitmeid aspekte, sealhulgas autoriõigusi ja tööstusomandi õiguskaitset. Meie advokaadibüroo pakub spetsiaalseid teenuseid, et tagada teie intellektuaalse vara turvalisus ja efektiivne kaitse.

Autoriõigusega seotud õigusteenused

Autoriõigus kaitseb loomingulisi teoseid, sealhulgas kirjandust, muusikat ja tarkvara. Me aitame kliente autoriõiguste registreerimisel ja nende rikkumiste ennetamisel.

Pakume nõustamist ja õigusteenust lepingute koostamisel, samuti tegeleme vaidlustega autoriõiguse rikkumiste korral.

Tõhusad autoriõigusega seotud teenused aitavad säilitada teie loomingulise töö väärtust ja välistada volitamata kasutamist ning levitamist. Spetsialiseerume ka tehisintellekti ja plokiahela rakenduste kaitsmisele autoriõigusega.

Tööstusomandi õiguskaitse

Tööstusomand hõlmab leiutisi, kaubamärke ja disainilahendusi. Meie advokaadid nõustavad kliente patenditaotluste esitamisel ja patendivolituste kaitsmisel.

Kaubamärgi registreerimine ja arendamine on oluline samm, et tugevdada brändi identiteeti ja turupositsiooni. Aitame kaubamärgi õiguste rikkumiste korral.

Samuti keskendume ärisaladuste kaitsele, et vältida konkurentsieelise kaotust. Pakume ulatuslikke teenuseid, mis hõlmavad domeeninimede ja tööstusdisaini kaitset.

Intellektuaalomandi alane õigusabi aitab kindlustada teie ettevõtte innovatsiooni ja loomingulise töö tulemusi.

Rahandus ja pangandus

Õigusbüroos tegeleme põhjalikult rahanduse ja panganduse õigusliku raamistikuga. Meie spetsialistid aitavad klientidel navigeerida keerulistes regulatsioonides ning pakuvad nõu kõigis asjakohastes õigusküsimustes.

Finantsteenuste õiguslik reguleerimine

Finantsteenused on tihedalt seotud erinevate regulatsioonidega, mis nõuavad põhjalikku tundmist. Meie eksperdid aitavad finantsasutustel täita kõiki seaduslikke nõudeid finantsteenustega seotud teenuste osutamisel.

Oleme kogenud lahendama küsimusi, mis puudutavad investeeringukapitali kaasamist, rahapesu tõkestamist, ning andmekaitse küsimusi finantsteenuste sektoris.

Samuti nõustame kliente seoses uute regulatiivsete muudatustega, mis võivad mõjutada finantsteenuste pakkumist ja kasutamist.

Pangandusõiguse valdkondlik spetsiifika

Pangandusõigust iseloomustavad keerukad regulatsioonid, mis vajavad põhjalikku teadmistepagasit. Meil on kogemused rahvusvaheliste ja kohalike pangandusküsimuste lahendamisel.

Me aitame klientidel navigerida kapitalinõuete, laenulepingute, ja pankrotiõiguslike küsimuste lahendamisel.

Lisaks esindame kliente pangandusega seotud kohtuvaidlustes ja regulatiivsetes järelevalvemenetlustes.

Meie oskusteave ulatub ka finantsteenuste digitaliseerimise ja start-up firmade rahastamise küsimuste lahendamiseni.

Maksundus ja audit

Maksualane õigusabi ja auditiprotsesside õiguslik toetamine on olulised teenused firmadele, kes püüavad järgida seadusi ja vältida rahalisi karistusi.

Maksualane õigusabi

Maksualane õigusabi hõlmab erinevaid teenuseid, mida meie advokaadid ja maksujuristid osutavad. Aitame klientidel koostada ja esitada maksudeklaratsioone, et tagada nende vastavus Eesti maksuseadustega. Probleemide korral maksuhalduriga esindame kliente kõigis menetlusetappides.

Pakume nõu firma struktuuri ja äritehingute parimaks võimalikus maksustamiseks. Oluline on leida viise, kuidas seaduslikult vähendada maksukohustusi ja vältida liigseid makse. Koos ettevõtetega kavandame maksustrateegiaid, mis toetavad nende kasvamist ja stabiilsust.

Auditiprotsesside õiguslik toetamine

Auditiprotsesside õiguslik toetamine tagab, et ettevõtted on ette valmistatud ja järgivad kõiki regulatsioone. Meie advokaadid ja juristid pakuvad auditiks vajalikku tuge ja juhendamist alates ettevalmistavast etapist kuni lõpliku aruandluseni.

Auditite käigus kontrollitakse ettevõtte raamatupidamise ja finantsaruannete vastavust kehtivatele seadustele ja standarditele. Anname nõu, kuidas dokumente pidada ja säilitada, et auditi käigus tekiks võimalikult vähe probleeme. Samuti abistame aruannete koostamisel ning suhtlemisel audiitoritega, et tagada läbipaistvus ja täpsus.

Tehnoloogiaõigus ja Andmekaitse

Tehnoloogiaõiguse ja andmekaitse valdkonnad on dünaamilised ja kiiresti muutuvad. Need hõlmavad IT-õigust ning isikuandmete kaitset vastavalt Euroopa Liidu GDPR määrusele.

IT-õigus ja digitaalne turvalisus

Meie teadmised IT-õiguse alal keskenduvad peamiselt digitaalsete lepingute ja e-kaubanduse reguleerimisele. Oluline on mõista, kuidas lepinguid koostada ja hallata nii, et need vastaksid kehtivatele õigusaktidele. Samuti peame silmas digitaalset turvalisust.

Digitaalsete andmete kaitse on siin võtmetähtsusega. Digitaalse turvalisuse vallas teeme koostööd klientidega, et tagada nende IT-süsteemide kaitstus küberohtude eest.

Isikuandmete kaitse ja GDPR

Isikuandmete kaitse on tänapäeva maailmas ülioluline. GDPR, Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus, seab ranged nõuded isikuandmete töötlemisele ja säilitamisele.

Meie töö on aidata klientidel järgida neid nõudeid. Pakume andmekaitse auditeid, et tuvastada võimalikud riskid ja nõrkused. Sel moel saame pakkuda lahendusi, mis tagavad andmete kaitse ja ettevõtte vastavuse õigusaktidega.

Andmekaitsevaldkonnas on eriti oluline, et iga töötlemistoiming oleks seaduslik ja läbipaistev. Tugeva andmekaitsepoliitikaga väldime trahve ja mainekahjusid. Kõik need elemendid koos loovad aluse turvalisele ja usaldusväärsele andmetöötlusele.

Rahvusvaheline õigusteenus ja ESG

Pakume rahvusvahelisel tasandil õigusteenuseid ning aitame ettevõtetel vastata keskkonna-, sotsiaalsetele ja juhtimisnormidele (ESG). Meie ekspertide meeskond on valmis teid igakülgselt toetama.

Rahvusvaheliste lepingute õigusnõustamine

Rahvusvahelistes tehingutes on oluline tagada lepingute õiguspärasus ja vastavus eri riikide seadustele. Meie kogenud advokaadid aitavad koostada ja läbi vaadata lepingud, jälgides, et need kaitseksid teie huve ja vähendaksid riske.

Rahvusvaheliste lepingute puhul võtame arvesse ka kohalikke seadusi ning rahvusvahelisi õigusnorme. Pakume nõu kohtualluvuse ja vaidluste lahendamise küsimustes, et olla valmis kõigiks võimalusteks ning tagada sujuv koostöö üle riigipiiride.

Keskkonnaalaste ja sotsiaalsete normide täitmine

Ettevõtete jaoks on üha olulisem järgida ESG (Environmental, Social, and Governance) alaseid nõudeid. Meie juristid aitavad teil kaardistada, millised normid teie ärile kohalduvad ja kuidas neid täita.

Pakume õigus- ja maksunõu keskkonnakaitse, töötajate tervishoiu ja töötajate õiguste küsimustes. Meie meeskond viib läbi ESG vastavuse auditeid ja töötab välja spetsiaalprgramme, mis aitavad teil saavutada kõrgemat vastavust ja suurendavad usaldust investorite seas.

Avaliku sektori hanked ja projektid

Avaliku sektori hanked ja projektid nõuavad erilist tähelepanu seadusandlikest raamidest kinnipidamisel ja professionaalsel nõustamisel. Meie kogemused aitavad ettevõtetel ja riigiasutustel saavutada tõhusaid ja vastutustundlikke tulemusi.

Riigihanked ja õiguslike raamide järgimine

Riigihanked on avaliku sektori hangete protsessid, mille kaudu tellitakse kaupu, teenuseid ja töid eraettevõtetelt. Riigihangete eesmärk on tagada riigi raha tõhus kasutamine, pakkudes samal ajal ettevõtjatele võimalusi koostööks riigiasutustega.

Oluline on järgida riigihangete seadusandlikke raame, mis tagavad protsessi läbipaistvuse ja aususe. Meie roll on aidata kliente kõikides riigihanke etappides, alustades pakkumuse ettevalmistamisest kuni lepingu sõlmimiseni. Nii saame kindlustada, et kõik hankeprotsessid vastavad seadustele ja regulatsioonidele.

Avalike projektide õigusnõustamine

Avalike projektide õigusnõustamine hõlmab spetsialistide abi ja nõuandeid, et tagada projektide edukas läbiviimine. See võib hõlmata kõike alates rahastuse leidmisest, lepingute koostamisest ja riskijuhtimisest kuni juriidiliste vaidluste lahendamiseni.

Meie meeskond aitab kliente leida parimaid lahendusi ja vältida õiguslikke lõkse. Oluline on, et kõik projektid viiakse läbi kooskõlas juriidiliste nõuetega ning et osalised teavad oma õigusi ja kohustusi. Pakume tuge kogu projekti vältel, et tööd saaksid tehtud õigeaegselt ja eelarve piires.

Küsi pakkumist

Helista või kirjuta ning vastame teile ühe tööpäeva jooksul.