Õigusabi.ee

Perekonnaõiguse advokaat

Perekonnaõiguse advokaat on jurist kelle põhiline ülesanne on klientide esindamine kohtus.

Võtke ühendust ja me aitame teid!

Kui teil on küsimusi, võtke meiega julgelt ühendust või broneerige (online) kohtumine.

Katrin Tamm       +372 6510291        info@õigusabi.ee       Õigusabi OÜ

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Perekonnaõiguse advokaat

Perekonnaõiguse advokaat tegeleb mitmesuguste pereeluga seotud õigusküsimustega, sealhulgas abielu ja kooselu, ühisvara ja varasuhte mõistetega, samuti elatise, hooldusõiguse ja suhtluskorraga.

Abielu ja kooselu õiguslikud alused

Abielu ja kooselu õiguslikud alused on olulised, sest need määravad ära partnerite õigused ja kohustused. Abielu sõlmimisel reguleerib perekonnaseadus vara, kohustuste ja õiguste jaotuse.

Kooseluleping on dokument, mis reguleerib partnerite varasuhteid juhul, kui nad ei soovi ametlikult abielluda. Erinevalt abielust, kus seaduse alusel tekib automaatselt ühisvara, võimaldab kooseluleping paindlikumalt määratleda partnerite vahelisi õigussuhteid.

Abieluvaraleping on leping, millega abikaasad reguleerivad oma varasuhteid. See mõjutab oluliselt, kuidas vara jagatakse lahutuse korral. Katrin Orav ja teised perekonnaõiguse advokaadid aitavad koostada abieluvaralepinguid, tagades, et klientide huvid on kaitstud.

Ühisvara ja varasuhte mõisted

Ühisvara tähendab abikaasade koos omandatud vara abielu jooksul. Tavaliselt seab see vara abikaasadele võrdsed õigused ja kohustused. Lahutuse ajal jagatakse ühisvara vastavalt kokkuleppele või kohtu otsusele.

Küsimused ühisvara jagamise kohta tekivad sageli lahutuse ajal. Seetõttu on oluline mõista, kuidas seadused ja lepingud, nagu abieluvaraleping, mõjutavad ühisvara jagamist. Meie aitame klientidel leida õiged lahendused ning tagada õiglus vara jagamisel.

Varasuhte mõisted hõlmavad ka erandit olukordades, kus abikaasad on sõlminud abieluvaralepingu. Sel juhul jagatakse vara vastavalt lepingus sätestatud tingimustele. See lähenemine aitab vältida vaidlusi ja tagab selged reeglid vara jagamisel.

Elatis, hooldusõigus ja suhtluskord

Elatis on rahaline toetus, mida üks vanem maksab teisele lapse hooldamiseks ja kasvatamiseks. Elatiste maksmine ja suurus määratakse tavaliselt kohtuotsusega või vanemate vahelise kokkuleppega. Selle eesmärk on tagada, et lapse vajadused oleksid kaetud.

Hooldusõigus hõlmab vanemate õigusi ja kohustusi seoses lapse kasvatamise ja heaoluga. See tähendab vastutust lapse hariduse, tervise ja üldise arengu eest. Perekonnaõiguse advokaadid aitavad vanematel lahendada hooldusõiguse vaidlusi ning koostada kokkuleppeid.

Suhtlusõigus võimaldab lapsel suhelda mõlema vanemaga ja säilitada lähedased suhted. See hõlmab külastusaja ja suhtlemise korraldamist ning tagab, et laps saab regulaarset kontakti mõlema vanemaga. Meie spetsialistid tagavad, et suhtluskord toimib lapse huvides ja vanemate õigused on arvesse võetud.

Perekonnasuhete lahendamine

Perekonnaõiguslike vaidluste lahendamine hõlmab abielulahutust, vara jagamist, laste hooldusõigust ning eestkostet. Neid küsimusi käsitletakse tihti tundlikult ja delikaatselt.

Abielulahutuse protsess ja vara jagamine

Abielulahutus Eestis on juriidiline toiming, mis vajab põhjalikku ettevalmistust. Abielu lahutamine toob kaasa vara jagamise, mis sageli on konfliktide allikas. Lahutuse käigus jagatakse nii ühine vara kui ka võimalikud hüvitised.

  • Lahutuse esitamine: Pooled esitavad avalduse kohtule või perekonnaseisuametile.
  • Vara jagamine: Kohus või pooled ise määravad, kuidas ühine vara jagatakse.
  • Hooldusõigus: Kui peres on lapsi, lahendatakse ka hooldusõiguse küsimused.

Vaidluste lahendamise võimalused

Perekonnaõiguslike vaidluste vältimiseks ja lahendamiseks on mitmeid võimalusi. Konfliktide lahendamise viisid võivad hõlmata nii kohtuväliseid kokkuleppeid kui ka kohtumenetlusi.

  • Lepitusmenetlus: Poolte vahel koos advokaadi abiga kokkuleppele jõudmine.
  • Kohtumenetlus: Kui kokkuleppele ei jõuta, viib kohus läbi menetluse ja teeb lõpliku kohtulahendi.
  • Vaidluste vahendamine: Vahendaja aitab leida kompromissi, mis rahuldab mõlemat poolt.

Eestkoste ja perekonnaseisu toimingud

Eestkoste ja perekonnaseisu toimingud on olulised küsimused, mis mõjutavad vanemate ja laste vahelist suhet. Eestkoste hõlmab hooldusõiguse ja isaduse tuvastamise teemasid.

  • Eestkoste määramine: Kohtus otsustatakse, kuidas lapse hoidmine ja kasvatamine jaguneb.
  • Isaduse tuvastamine: Vajadusel läbi DNA testiga, et kindlaks määrata lapse bioloogiline isa.
  • Perekonnaseisu toimingud: Hõlmab sündide, surmade ja abielude registreerimist.

Nende toimingute puhul on oluline, et kõik toimuks seadusega vastavuses ja lapse parimates huvides.

Perekonnaõiguse spetsialistid

Perekonnaõiguse spetsialistid tegelevad paljude keeruliste ja emotsionaalsete küsimustega. Nad aitavad kliente kohtumenetlustes ning pakuvad nõu abielu, elatisnõuete, pärimisõiguse ja laste hooldusõiguse teemadel.

Advokaadibüroo roll perekonnaõiguses

Advokaadibüroo on tähtis partner perekonnaõiguslikes küsimustes. Meie juristid pakuvad spetsialiseeritud nõustamist ja aitavad koostada olulisi õigusdokumente. 

Ülalpidamiskohustus ja pärimisõigus

Ülalpidamiskohustus ja pärimisõigus on kaks olulist perekonnaõiguse osa. Ülalpidamiskohustus tähendab vanemate kohustust toetada oma lapsi rahaliselt. Perekonnaõiguse advokaadid aitavad määrata elatise suurust ja esindavad kliente, kellel on elatisega seotud vaidlused.

Pärimisõigus tekib pärast isiku surma ja puudutab vara jagamist pärijate vahel. Advokaadid aitavad koostada testamentide ning pärimiskokkulepete koostamise ja täitmisega seotud dokumente. Nad juhendavad kliente pärandvara jagamise ja pärimise protsessis, tagades õiguste kaitse ja seaduste järgimise.

Küsi pakkumist

Helista või kirjuta ning vastame teile ühe tööpäeva jooksul.