Õigusabi.ee

Tuleohutuse seadus

Kui soovite sel teemal nõustamist siis meie jurist on meeleldi valmis õigusabi pakkuma.

Tuleohutuse Seadus

Tuleohutuse seadus on Eesti Vabariigi seadus, mis sätestab füüsiliste ja juriidiliste isikute ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ja organite kohustused, õigused ja vastutuse tuleohutuse tagamisel ning riikliku järelevalve teostamise. Selle eesmärk on tagada ehitise, seadme töö või isiku tegevuse tuleohutus ning tulekahju puhkemise korral evakuatsiooni ja päästetöö võimalikkus.

Tuleohutuse seadus koosneb mitmest osast, mis reguleerivad erinevaid aspekte tuleohutuse tagamisel. Seadus sisaldab tuleohutusnõudeid, mille eesmärk on tagada tuleohutus erinevates olukordades. Tuleohutusnõuded on tehnilised normid või tegevuspiirangud, mis kehtestatakse seaduse või määrusega.

Lisaks tuleohutusnõuetele sätestab seadus ka tuleohutusjärelevalve ning vastutuse tuleohutusnõuete rikkumise eest. Tuleohutusjärelevalvet teostavad riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning see hõlmab nii ennetavat kui ka reageerivat tegevust. Vastutus tuleohutusnõuete rikkumise eest võib ulatuda trahvidest kuni kriminaalkaristusteni.

Tuleohutuse seadus on üks olulisemaid õigusakte tuleohutuse tagamisel Eestis. Selle rakendussätted on kehtestatud mitmete määruste ja juhenditega, mis täpsustavad tuleohutusnõudeid erinevates valdkondades. Tuleohutuse seadus ja sellega seotud õigusaktid on olulised nii ehitusettevõtetele, kinnisvaraomanikele kui ka tavalistele kodanikele, kes peavad tagama tuleohutuse oma kodudes ja töökohtades.

Tuleohutusnõuded ja Nende Täitmine

Tuleohutusnõuded on olulised, et tagada inimeste ja vara ohutus tulekahju korral. Tuleohutusnõuded on reguleeritud Tuleohutuse seaduses ning neid peavad täitma kõik füüsilised ja juriidilised isikud, samuti riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ja organid.

Ehitise Tuleohutusnõuete Auditi Tegemine

Ehitise tuleohutusnõuded on olulised, et tagada hoone ohutus tulekahju korral. Ehitise tuleohutusnõuetega saab tutvuda Tuleohutuse seaduses. Ehitise tuleohutusnõuete auditi tegemine on oluline, et tagada, et ehitise tuleohutusnõuded on täidetud. Tuleohutusnõuete auditi tegemise käigus kontrollitakse, kas ehitise tuleohutusnõuded vastavad seaduse nõuetele.

Tuleohutusülevaatuse Tegemine

Tuleohutusülevaatus on oluline, et tagada hoone ohutus tulekahju korral. Tuleohutusülevaatus on kohustuslik kõikidele hoonetele, kus viibivad inimesed. Tuleohutusülevaatuse käigus kontrollitakse, kas hoones on olemas vajalikud tuleohutuspaigaldised, nagu tulekustutid, suitsuandurid ja evakuatsiooniteed.

Tuleohutusnõuete täitmine on oluline, et tagada inimeste ja vara ohutus tulekahju korral. Tuleohutusnõuete täitmine ei ole seotud täiendavate kulutustega asutustele, kuna tuleohutusnõuded on olemas ka kehtivas õiguses. Tuleohutusnõuete täitmise eest vastutab hoone omanik või valdaja.

Tulekahju ja Evakuatsioon

Tulekahju Avastamine

Tulekahju avastamine on üks olulisemaid aspekte tuleohutuse tagamisel. Tulekahju avastamiseks on olemas erinevaid seadmeid, nagu autonoomne tulekahjusignalisatsiooniandur, autonoomne tulekahjusignalisatsioonisüsteem, automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem jne. Need seadmed on osa tuleohutuspaigaldistest, mille paigaldamine on kohustuslik vastavalt Tuleohutuse seadusele.

Tulekahju Korral Tegutsemise Plaani Koostamine

Tulekahju korral tegutsemise plaani koostamine on samuti oluline osa tuleohutuse tagamisel. Tulekahju korral tegutsemise plaan peab sisaldama selgeid juhiseid, kuidas tulekahju korral käituda, kellele teavitada, millised on evakuatsiooniteed jne. Tulekahju korral tegutsemise plaani koostamine on kohustuslik vastavalt Tuleohutuse seadusele.

Evakuatsiooniõppus

Evakuatsiooniõppus on oluline osa tuleohutuse tagamisel. Evakuatsiooniõppusel harjutatakse evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemist vastavalt tulekahju korral tegutsemise plaanile. Evakuatsiooniõppus tuleb läbi viia vähemalt üks kord aastas vastavalt Tuleohutuse seadusele.

Tuleohutuspaigaldis ja Seadmed

Tuleohutuspaigaldis on hoone tehnosüsteem või tehniline seade, mis on mõeldud tulekahju vältimiseks, avastamiseks või kustutamiseks, tule ja suitsu leviku piiramiseks ning evakuatsiooni või päästetööde ohutuks läbiviimiseks. Tuleohutuspaigaldise projekteerimine, paigaldamine, kontrollimine ja hooldamine peab vastama tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule.

Päästevahend

Tulekustuti on üks olulisemaid päästevahendeid, mida kasutatakse tulekahju kustutamiseks. Tulekustuti peab vastama tuleohutuspaigaldiste kohta käivatele sätetele, sealhulgas kontrollimise ja hooldamise kohustusele. Tulekustuti tuleb paigaldada kergesti ligipääsetavasse kohta ja see peab olema tähistatud vastavalt tuleohutusnõuetele.

Vingugaasiandur

Vingugaasiandur on seade, mis avastab vingugaasi olemasolu õhus ning teavitab sellest inimesi. Vingugaasiandurid on olulised tuleohutuspaigaldised, kuna vingugaas on lõhnatu ja värvitu gaas, mis võib olla surmav. Vingugaasiandur peab olema paigaldatud magamistubadesse ja koridoridesse, kus on kütteseadmed või kaminad. Vingugaasianduri paigaldamisel tuleb järgida tootja juhiseid ja tuleohutusnõudeid.

Tuletöö ja Küttesüsteem

Tuletöö ja küttesüsteem on olulised aspektid tuleohutuse seaduse järgimisel. Tuletööde tegemisel tuleb järgida kindlaid ohutusnõudeid ning küttesüsteemi kasutamisel tuleb tagada nende ohutus ja nõuetekohasus.

Kamin

Kamin on üks levinumaid küttesüsteeme, mida kasutatakse Eestis. Kaminaga seotud tuleohutusnõuded hõlmavad korstna puhastamist ja kontrollimist, et tagada suitsugaasi ohutu eemaldamine. Samuti peab tagama, et kaminasüütamine toimub ohutul viisil ning kaminapuud on kuivad ja korralikult ladustatud.

Pliit

Pliit on teine levinud küttesüsteem, mida kasutatakse paljudes kodudes. Pliidi kasutamisel tuleb tagada, et pliidi suitsulõõrid on puhtad ning korstna tõmme on piisav. Samuti peab tagama, et pliidi kasutamisel ei tekiks ohtlikke olukordi, nagu näiteks tulekahju.

Grillseade

Grillseadme kasutamisel tuleb tagada, et see on paigaldatud ohutult ning et grillimine toimub ohutul viisil. Grillimise ajal tuleb jälgida, et tuli ei leviks väljapoole grillseadet ning et söed ja tuhk on korralikult hoiustatud.

Vastutus ja Järelevalve

Tuleohutuse seadus sätestab füüsiliste ja juriidiliste isikute kohustused tuleohutuse tagamisel. Isikud peavad tagama, et tuleohutusnõuded on täidetud ning tuleohutusriskid on minimeeritud. Seadus sätestab ka vastutuse ja järelevalve.

Vastutus tuleohutuse tagamisel lasub isikul, kes vastutab tuleohutuse eest. Kui tulekahju või muu tuleõnnetus tekib, vastutab isik, kes vastutab tuleohutuse eest, kui ta ei ole täitnud talle seadusega pandud kohustusi. Vastutus võib olla nii tsiviil- kui ka kriminaalõiguslik.

Järelevalvet tuleohutuse seaduse täitmise üle teostavad kohalikud omavalitsused ja Päästeamet. Järelevalve käigus kontrollitakse tuleohutusnõuete täitmist ning vajadusel võetakse meetmeid nõuete täitmise tagamiseks. Kui avastatakse rikkumisi, võidakse alustada väärteomenetlust.

Väärteomenetluse käigus võidakse isikule määrata rahatrahv. Rahatrahv võib ulatuda kuni 200 trahviühikuni. Ühe trahviühiku suurus on 4 eurot.

Enesekontroll ja Tuleohutusaruanne

Tuleohutuse seadus nõuab, et ehitiste omanikud ja kasutajad tagaksid oma vara tuleohutuse, sh tulekahju ennetamise ja tulekahju korral ohutu evakueerimise. Selleks tuleb läbi viia enesekontroll ning koostada tuleohutusaruanne.

Enesekontrolli Tuleohutusaruande Koostamine

Enesekontroll on isiku kohustus kontrollida tema valduses olevat kinnisasja, ehitist, ruumi, seadet, nende kasutamise ohutust ja nõuetekohasust. Enesekontrolli tuleohutusaruanne on dokument, mis peab sisaldama järgmist:

  • Andmed ehitise kohta
  • Andmed ehitises toimuva tegevuse kohta
  • Andmed tuleohutuspaigaldiste ja päästevahendite korrashoiu kohta
  • Ettevõtte või asutuse tuleohutuskorraldust
  • Valmisolekut tulekahju korral
  • Enesekontrolli tulemuste kokkuvõtet

Tuleohutusaruanne tuleb esitada eelneva kalendriaasta andmetega hiljemalt 31. märtsiks e-teenuste keskkonnas ehitiste kohta, kus paiknevad:

  • Korterelamud
  • Ärihooned
  • Tööstushooned
  • Avalikud hooned, kus viibib rohkem kui 50 inimest

Tuleohutusaruanne tuleb koostada vastavalt Tuleohutuse seaduse § 4 lõikele 4 kehtestatud nõuetele ning see peab olema koostatud nii, et see annaks ülevaate ehitise tuleohutusseisundist ja sellest, kas tuleohutusnõuded on täidetud. Tuleohutusaruanne on üks võimalus vähendada järelevalveasutuse kontrollikoormust ning suurendada vastutust tuleohutusjärelevalve alal.

Majandustegevus ja Territoorium

Tuleohutuse seadus reguleerib majandustegevusega seotud tuleohutusnõudeid, mida peavad täitma nii füüsilised kui ka juriidilised isikud. Majandustegevus on iga iseseisvalt teostatav, tulu saamise eesmärgiga ja püsiv tegevus, mis ei ole seadusest tulenevalt keelatud. Majandustegevuse suhtes kehtestatakse nõuded tuleohutuse tagamiseks, sealhulgas tulekahju tekke ennetamiseks ja tulekahju korral käitumiseks.

Tuleohutuse seaduse kohaselt peavad majandustegevusega tegelevad isikud tagama, et nende tegevus ei suurenda kõrgendatud tulekahjuohtu. Kõrgendatud tulekahjuoht on olukord, kus tulekahju võib levida kiiresti ja ulatuslikult, põhjustades suurt kahju inimestele, varale või keskkonnale. Sellistes olukordades tuleb eriti hoolikalt järgida tuleohutusnõudeid.

Territooriumi tuleohutuse tagamiseks on Eestis loodud asukohajärgsed päästekeskused. Päästekeskused vastutavad tulekahjude ennetamise ja likvideerimise eest oma piirkonnas. Päästekeskuste tööd koordineerib Päästeamet, kes vastutab tuleohutuse tagamise eest kogu Eestis.

Majandustegevusega seotud tuleohutusnõuded on olulised, et tagada inimeste ja vara turvalisus ning keskkonna kaitse. Tulekahju ennetamiseks ja tulekahju korral õige käitumise tagamiseks on oluline, et kõik majandustegevusega seotud isikud täidaksid oma kohustused ning järgiksid tuleohutusnõudeid.

Põlevmaterjalid ja Süttivad Ained

Tuleohutuse seadus reguleerib põlevmaterjalide ja süttivate ainete käitlemist, ladustamist ja transporti. Põlevmaterjal on süttiv aine, vedelik või valmistis, mis sädemete ja lahtise leegiga kokkupuutel ning ümbritseva keskkonna kõrge temperatuuri mõjul süttib, levitab tuld ning eraldab soojust, suitsu, mürgiseid gaase ja kuumi või põlevaid tilku.

Põlevmaterjalide käitlemisel tuleb järgida tuleohutusnõudeid, et vältida tulekahjusid ja tagada inimeste ja vara ohutus. Põlevmaterjalid tuleb hoida spetsiaalsetes ladustamiskohtades, mis vastavad tuleohutusnõuetele. Näiteks tuleb bensiini hoida metallist või tulekindlast plastist kanistrites, mis on suletavad ja märgistatud vastavalt kehtivatele nõuetele.

Süttivate ainete käitlemiseks on samuti kehtestatud tuleohutusnõuded, et vältida nende süttimist ja plahvatusohtu. Näiteks tuleb süttivaid aineid hoida spetsiaalsetes kappides või kastides, mis vastavad tuleohutusnõuetele. Lisaks tuleb süttivate ainete transportimisel järgida kehtivaid nõudeid ja tagada nende turvaline transport.

Tuleohutuse seadus kehtestab ka vastutuse põlevmaterjalide ja süttivate ainete käitlemisel. Isikud, kes käitlevad põlevmaterjale või süttivaid aineid, peavad tagama nende ohutu käitlemise vastavalt kehtivatele tuleohutusnõuetele. Lisaks on vastutus ka ettevõtetel, kes tegelevad põlevmaterjalide ja süttivate ainete käitlemisega ning peavad tagama nende ohutu käitlemise vastavalt seadusele.

Tuleohutuse Koolitus

Tuleohutuse seadus nõuab, et kõik asutused ja ettevõtted, kes peavad esitama tuleohutusaruande või läbi viima tuleohutusülevaatuse, peavad läbi viima ka tuleohutuse koolituse.

Tuleohutuse Koolituse Läbiviimine

Tuleohutuse koolituse eesmärk on tagada, et kõik töötajad oleksid teadlikud tuleohutusest ja oskaksid käituda tulekahju korral. Koolituse käigus õpetatakse, kuidas tulekahju ennetada ning kuidas käituda, kui tulekahju siiski peaks tekkima.

Tuleohutuse koolituse läbiviimiseks on mitmeid võimalusi. Koolitust võib läbi viia kas koolitaja ettevõttes kohapeal või väljaspool ettevõtet toimuval koolitusel. Koolituse võib läbi viia ka veebis või videokoolitusena.

Tuletöö Tegemise Koolituse Läbiviimine

Tuletöö tegemise koolitus on kohustuslik kõigile, kes teevad tuletöid. Koolituse käigus õpetatakse, kuidas tuletöid ohutult läbi viia ning millised on tuletöödega seotud riskid.

Tuletöö tegemise koolitusel õpetatakse ka, kuidas tuletööde ajal käituda, kui peaks tekkima tulekahju. Koolitusel rõhutatakse, kui oluline on tuletööde läbiviimisel järgida ohutusnõudeid ning millised on tagajärjed juhul, kui neid nõudeid ei järgita.

Tuleohutuse seadus nõuab, et tuletöö tegemise koolitust peab läbima igaüks, kes teeb tuletöid. Koolitus tuleb läbida enne tuletöödega alustamist ning see tuleb läbi viia regulaarselt, et tagada kõigi töötajate ohutus.

Sisukaart